Гідродинаміка руху теплового агенту крізь стаціонарні шари вологого та сухого торфу

Abstract

Для зменшення енергозатрат процесу сушіння торфу та підвищення якості про- дукту запропоновано метод фільтраційного сушіння. Проаналізовано теоретичні аспек- ти визначення втрат тиску в стаціонарних шарах пористих матеріалів. Досліджено гідродинаміку руху теплового агенту крізь стаціонарні шари вологого і сухого шарів торфу. На основі узагальнення результатів експериментальних досліджень отримано залежність для розрахунку втрат тиску в стаціонарному шарі торфу під час профільт- ровування крізь нього теплового агенту. Виведене рівняння є корисним на етапі проектування обладнання для сушіння торфу, оскільки дає змогу теоретично розраху- вати втрати тиску в шарах торфу за подібних гідродинамічних умов у межах досліджу- ваних висот шарів матеріалу від 20.10-3м до 50.10-3м.
To reduce power inputs during the peat drying and to improve the quality of the product the filtration method of drying has been proposed. Theoretical aspects of the pressure loss determination in the stationary layers of porous materials have been analyzed. The hydrodynamics of the heat agent flow through stationary layers of the wet and dry peat has been investigated. At the basis of summarizing the experimental results, the equation for the pressure loss determination in the stationary layer of the peat during the filtration of the heat agent has been obtained. The deduced equation has practical implementation at the equipment design stage for peat drying and allows to calculate theoretically the pressure loss in the layers of the peat under the similar hydrodynamic conditions and within the material layers hights from 20.10-3m up to 50.10-3m.

Description

Keywords

торф, метод фільтраційного сушіння, пориста структура, гідроди- наміка, потік теплового агенту, втрати тиску в стаціонарному шарі, гідродинамічні умови, peat, air dryers, filtration method of drying, porous structure, hydrodynamics, heat agent flow, pressure loss in the stationary layer, hydrodynamic conditions

Citation

Кіндзера Д. П. Гідродинаміка руху теплового агенту крізь стаціонарні шари вологого та сухого торфу / Д. П. Кіндзера, В. М. Атаманюк, Р. Р. Госовський // Chemistry, Technology and Application of Substance. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 1. — No 1. — P. 122–126.