Глобальна економіка та Україна

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На глобальній економічній арені роль окремих суб’єктів господарювання здобувають не окремі підприємства, а держави та їх об’єднання. Отже, характер конкуренції, механізми ринкового регулювання, оцінка економічних результатів тощо зазнають істотних змін. Сучасна глобальна економічна система характеризується необхідністю у постійному зростанні продуктивності в умовах обмеженості наявних ресурсів. Це завдання виконується, як правило, через розроблення, комерціалізацію та впровадження інновацій. Однак концентрація інтелектуального капіталу та інформаційних ресурсів у невеликій групі постіндустріальних країн призводить до асиметрій в інноваційній сфері, а згодом – до розривів у соціально-економічному та загально-цивілізаційному розвитку. On the global economic field, the roles of individual entities do not get some companies, and state or even the union. In this way, the nature of competition, the mechanisms of market regulation, economic evaluation results, etc. undergo significant changes. The current global economic system characterized by the need for continuous growth in productivity with limited resources. This problem is solved, typically through the development, commercialization and innovation. However, the concentration of intellectual capital and information resources in a small group of post-industrial countries leads to asymmetries in the innovation field, and later – to the gaps in socio-economic and general development of civilization.

Description

Keywords

глобальна економіка, держава, ринкове регулювання, Україна, економічна система, світовий розвиток, сталий розвиток, корпорація, інвестиції, кредитування, global economy, the state, market regulation, Ukraine, economic system, world development, sustainable development, corporation, investment, lending

Citation

Григор’єв О. Ю. Глобальна економіка та Україна / О. Ю. Григор’єв, В. В. Бояр, І. В. Малахова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 364–369. – Бібліографія: 7 назв.