Źródła i zasoby informacyjne online w wybranych bibliotekach Białegostoku

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Artykuł jest przyczynkiem do tego, by zastanowić się, czy działania podejmowane przez współczesne biblioteki są wystarczające i zmierzają w dobrym kierunku, aby po pierwsze: biblioteki z magazynu informacji stały się jednym z ogniw sieci rozproszonych źródeł informacyjnych, po drugie: źródła informacyjne dostępne na witrynach internetowych bibliotek w postaci łączy do zewnętrznych stron i baz danych udostępnione przez bibliotekę użytkownikom i opracowane przez wykwalifikowany pracowników stały się konkurencyjne dla zasobów dostępnych w sieci. Czy jest to możliwe? Wyzwanie jest duże jeśli wziąć pod uwagę fakt, że dostęp do informacji w Internecie jest szybki i łatwy, dzięki zastosowaniu przede wszystkim narzędzi wyszukiwawczych w postaci popularnych wyszukiwarek internetowych, jak np. Google. W artykule zostały omówione źródła i zasoby informacyjne online w oparciu o dane umieszczone m.in. na stronach www wybranych bibliotek Białegostoku. Instytucje, które zostały poddane analizie należą do grona największych bibliotek naukowych miasta Białegostoku. The article is meant to reflect on whether the activities undertaken by contemporary libraries are sufficient and move in the right direction. Firstly libraries from the information stores should become one of the links in the network of distributed information sources. Secondly the information sources available on the websites of libraries in form of links to external sites and databases provided by the library to their users and developed by qualified employees should become competitive for those particular resources available on the network. Is it possible? The challenge is bigger when it comes to the fact that access to information on the Internet is fast and easy, primarily because of search tools such as popular search engines like Google. The article discusses online information resources based on data included on the websites of selected libraries of Bialystok. Institutions that have been analysed in the article are the largest scientific libraries in Bialystok. У доповіді піднімаються питання про ступінь задоволеності користувачів нового покоління видами бібліотечної діяльності. Постає питання, чи розвиваються вони у потрібному напрямку, по-перше, щоби із сховищ документів трансформуватися у центри інформації, по-друге, щоби джерела інформації, доступні на сайтах бібліотек, у вигляді посилань на зовнішні ресурси і бази даних, пропоновані бібліотекою, були якісно і кваліфіковано опрацьовані персоналом і конкурували з мережевими русурсами. Такі завдання є важливими, якщо взяти до уваги факт, що Інтернет пропонує швидкий і легкий доступ до інформації, завдяки використанню пошукових інструментів, наприклад Google. У доповіді представлено онлайнові інформаційні ресурси з вибраних сайтів бібліотек Білостоку. Аналіз електронних ресурсів здійснювався у найбільших наукових бібліотеках Білостоку.

Description

Keywords

katalog online, biblioteka cyfrowa, repozytorium instytucjonalne, elektroniczna baza danych, wystawa elektroniczna, biblioteka naukowa, online catalog, digital library, institutional repository, electronic library databases, electronic exhibition, scientific library, електронний католог, цифрова бібліотека, інституційний репозитарій, електронна база даних, наукова бібліотека

Citation

Gogiel-Kuźmicka А. Źródła i zasoby informacyjne online w wybranych bibliotekach Białegostoku / Anna Gogiel-Kuźmicka, Anna Sidorczuk // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 136–162. – Bibliografia.