Structural-tectonic and seismic characteristics relationships in the central part of the Transcarpathian internal depression

Abstract

Мета. Дослідження взаємозв’язків структурно-тектонічної будови та розломної тектоніки центральної частини Закарпатського прогину із локалізацією епіцентрів землетрусів та особливістю поширення сейсмічних хвиль на основі інструментальних спостережень режимних геофізичних станцій (РГС) Карпатського геодинамічного полігона. Методика та результати. Розроблено методику уточнення глибин вогнищ локальних землетрусів із використанням нейронно-мережевого моделювання, комп’ютерного оброблення та систематизації даних спостережень на Карпатському геодинамічному полігоні та прилеглих територій із використанням картографічних та графічних сучасних матеріалів. На прикладі землетрусів, зареєстрованих режимною геофізичною станцією “Мукачево”, побудовано механізми вогнищ землетрусів графічним методом. Наукова новизна. Визначено взаємозв’язки між структурно-тектонічними особливостями будови центральної частини Закарпатського прогину, сучасним геодинамічним розвитком фундаменту регіону та особливостями поширення сейсмічних хвиль і формування вогнищ локальних землетрусів. Встановлено, що вплив магматичних порід Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма значно зменшує час пробігу сейсмічних хвиль у осадовому шарі та частково у фундаменті. Для побудови механізму вогнища землетрусу необхідно враховувати швидкості пробігу сейсмічних хвиль у шарах для кожного окремого випадку, зважаючи на розташування сейсмічних станцій відносно глибинних і приповерхневих тектонічних порушень та вплив вулканічних порід, а не використовувати стандартні швидкісні моделі для сейсмічних станцій, що дає точніші результати розрахунку кута виходу сейсмічної хвилі та суттєво полегшує вибір нодальних площин. Практична значущість. Проведені дослідження дадуть змогу предметніше визначати повні характеристики вогнищ землетрусів, швидкості та напрямки поширення сейсмічних хвиль згідно з будовою фундаменту та осадової товщі, що своєю чергою надасть можливість доповнювати дані тривалого моніторингу еконебезпечних природних та техногенних подій у цьому регіоні.
Purpose. To investigate structure-tectonic and faults features of the central part of the Transcarpathian internal depression and their relations with earthquake epicenters localization and peculiarities of seismic waves spreading on the base of instrumental observations in regime geophysical observatories of the Carpathian geodynamic polygon. Methods and results. The study developed methodology for specification of local earthquake focus depths by means of neuron-network modeling, computer processing and systematization of observation data at the Carpathian geodynamic network and adjusting areas on the basis of recent mapping and graphical information. On the examples of earthquakesregistered by the regime geophysical station “Mukachevo”, focal mechanisms of earthquakes were determined using first arrival polarities. Scientific novelty. The research determined the relationships between structural and tectonic features in the central part of the Carpathian backdeep, the recent geodynamics of the region’s basement, peculiarities of seismic waves spreading, and formation of local earthquake focuses. It was stated that the influence of the igneous rocks of the Vyhorlat-Hutyn volcanic ridge significantly reduced the time of seismic waves passing in the sedimentary layer and partly in the basement. To determine a focal mechanism of the earthquake, the velocity of seismic waves in the layers should be taken into account on a case-by-case basis, taking into account the location of seismic stations with respect to deep and surface faults and the impact of volcanic rocks, and not using standard velocity models for seismic stations resulting from the stations that give significant results in calculations of output seismic wave angle and facilitate the selection of nodal surfaces. Practical value. Detailed investigations allow determining characteristics of earthquake epicenters, velocities and direction of seismic waves spreading in accordance with the structure of the basement and sedimentary layer. This will, in turn, provide an opportunity to supplement the data of long-term monitoring of natural and technological hazards in the region.

Description

Keywords

центральна частина Закарпатського прогину, тектонічні порушення, Вигорлат-Гутинська вулканічна гряда, епіцентри землетрусів, механізм вогнищ, Transcarpathian internal depression, tectonic displacements, Vyhorlat-Hutyn volcanic ridge, earthquake epicenters, nature of earthquake source

Citation

Structural-tectonic and seismic characteristics relationships in the central part of the Transcarpathian internal depression / E. Kozlovskyi, V. Yu. Maksymchuk, D. V. Malytskyi, V. R. Tymoschuk, O. D. Hrytsai, N. B. Pyrizhok // Geodynamics. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — No 1 (28). — P. 62–70.