Принципи міжнародного кримінального права

Abstract

Досліджено основні принципи міжнародного кримінального права та наведено їх класифікацію. Зазначено, що міжнародне кримінальне право є комплексною галуззю, тому окрім загальних принципів, характерних для внутрішньодержавного кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права, воно охоплює принципи міжнародного кримінального процесу і виконання кримінальних покарань. Це пояснюється загальною спрямованістю міжнародного кримінального права і внутрішньодержавного права на охорону правопорядку, співробітництво держав у галузі боротьби зі злочинністю є частиною їхньої спільної роботи задля вирішення соціальних проблем, то і в міжнародному кримінальному праві діють основні принципи загального міжнародного права. До таких принципів міжнародного права, які мають кримінально-правове значення, належать: принцип загальної поваги прав і свобод людини; принцип рівноправності; принципи мирного співіснування і суверенної рівності держав і пов’язаний з ними принцип незастосування сили або загрози силою в міжнародних відносинах; принцип непорушності державних кордонів і територіальної цілісності держав; принцип співробітництва держав тощо. Ці принципи застосовуються, зокрема, й у сфері співробітництва держав щодо боротьби зі злочинністю. Деякі з них діють точно так само, як і в інших галузях загального міжнародного права, а інші мають більш широке і специфічне застосування. Водночас існує і цілий комплекс спеціальних принципів, властивих тільки міжнародному кримінальному праву. Класифікація принципів міжнародного кримінального права ґрунтується на системному підході, оскільки принципи являють собою найзагальніші норми, що діють у сфері правового регулювання й поширюються на всіх суб’єктів. Зроблено висновок про те, що попри недосконалість окремих положень міжнародного кримінального права, воно є певною системою принципів і норм, які реалізуються і на міжнародному, і на національному рівнях.
The article explores the basic principles of international criminal law and their classification. It is noted that international criminal law is a complex industry, so in addition to the general principles specific to domestic criminal, criminal procedure and criminal enforcement law, it covers the principles of international criminal process and the enforcement of criminal penalties. This is explained by the general focus of international criminal law and domestic law enforcement law. States’ co-operation in the field of crime is part of their common work to solve social problems, and in international criminal law the basic principles of common international law apply. The following principles of international law, which are of criminal legal value, include: the principle of universal respect for human rights and freedoms; the principle of equality; the principles of peaceful coexistence and sovereign equality of States and the related principle of non-use or threat of force in international relations; the principle of inviolability of state borders and territorial integrity of states; the principle of cooperation between states, etc. These principles apply, inter alia, to the cooperation of States in the fight against crime. Some of them operate in the same way as in other areas of general international law, while others have a wider and specific application. At the same time, there is a whole set of special principles inherent only in international criminal law. The classification of the principles of international criminal law is based on a systematic approach, since the principles are the most general rules applicable in the field of legal regulation and apply to all subjects. It is concluded that, despite the imperfection of certain provisions of international criminal law, it is a certain system of principles and norms that are implemented both at the international and national levels.
В статье исследованы основные принципы международного уголовного права и приведена их классификация. Отмечено, что международное уголовное право является комплексной отраслью, поэтому кроме общих принципов, характерных для внутригосударственного уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, оно охватывает принципы международного уголовного процесса и исполнения уголовных наказаний. Это объясняется общей направленностью международного уголовного права и внутригосударственного права на охрану правопорядка. сотрудничество государств в области борьбы с преступностью является частью их совместной работы для решения социальных проблем, то и в международном уголовном праве действуют основные принципы общего международного права. Эти принципы применяются в том числе и в сфере сотрудничества государств по борьбе с преступностью. Некоторые из них действуют точно так же, как и в других отраслях общего международного права, а другие имеют более широкое и специфическое применение. В то же время существует и целый комплекс специальных принципов, присущих только международному уголовному праву. Классификация принципов международного уголовного права основывается на системном подходе, поскольку принципы представляют собой наиболее общие нормы, действующие в сфере правового регулирования и распространяются на всех субъектов. Сделан вывод о том, что несмотря на несовершенство отдельных положений международного уголовного права, оно представляет собой определенную систему принципов и норм, реализуются и на международном, и на национальном уровнях.

Description

Keywords

міжнародне право, міжнародне кримінальне право, принципи міжнародного кримінального права, Римський статут Міжнародного кримінального суду, Генеральна Асамблея ООН, international law, international criminal law, the principles of international criminal law, the Rome Statute of the International Criminal Court, the UN General Assembly, международное право, международное уголовное право, принципы международного уголовного права, Римский статут Международного уголовного суда, Генеральная Ассамблея ООН

Citation

Лук’янова Г. Принципи міжнародного кримінального права / Галина Лук’янова, Ірина Серкевич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 1. — С. 197–203.