Теоретичні та методологічні підходи до визначення поняття і сутності федералізму

Abstract

Здійснено теоретичний та методологічний аналіз підходів до визначення поняття та сутності федералізму. Досліджено зміст і систему принципів федералізму за допомогою моделювання, типізації, класифікації та історико-правового осмислення теоретичних та методологічних підходів. Доведено, що головними принципами загальнотеоретичного підходу до розробки ідеї федералізму в світовій політико-правовій думці ХХ–ХХІ ст. є такі основні компоненти, як форма правління, державний устрій, федерація, конфедерація, централізм, унітаризм, децентралізація та автономія.
The theoretical and methodological analysis of approaches to the definition of the concept and essence of federalism is carried out. The content and the system of principles of federalism with the help of modeling, typing, classification and legal and factual interpretation of theoretical and methodological approaches are examined. It is proved that the main principles of the general theoretical approach for the development of the idea of federalism in the world political and legal thought of the XX–XXI centuries are such basic components as the form of government, the state system, the federation, the confederation, centralism, unitarism, decentralization and autonomy.
Сделан теоретический и методологический анализ подходов к определению понятия и сущности федерализма. Исследован смысл и система принципов федерализма при помощи моделирования, типизации, классификации и историко-правового осмысления теоретических и методологических подходов. Доказано, что главными принципами общетеоретического подхода к разработке идей федерализма в мировой политико-правовой мысли ХХ–ХХІ в. есть такие основные компоненты, как форма правления, государственное устройство, федерация, конфедерация, централизм, унитаризм, децентрализация и автономия.

Description

Keywords

федералізм, федерація, централізм, унітаризм, децентралізація, автономія, federalism, federation, centralism, unitarism, decentralization, autonomy, федерализм, федерация, централизм, унитаризм, децентрализация, автономия

Citation

Забзалюк Д. Теоретичні та методологічні підходи до визначення поняття і сутності федералізму / Дмитро Забзалюк, Ольга Забзалюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 193–204.