Напрями реформуванняшкільної освіти

Abstract
Проаналізовано стан правового регулювання шкільної освіти та окреслено ключові напрями реформування загальної середньої освіти. З’ясовано, що концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року передбачає розроблення нового закону “Про загальну середню освіту” та плану дій з реформування системи загальної середньої освіти. Доведено необхідність реформування середньої загальної освіти продиктоване часом, новими вимогами суспільства. Законодавець формує нову нормативно-правову базу, яка у разі успішної реалізації задекларованих положень, забезпечить розвиток якісної, доступної шкільної освіти в Україні.
The article analyzes the status of legal regulation of school education and outlines the key directions of reforming general secondary education. It was clarified that the concept of realization of the state policy in the sphere of reforming of general secondary education "New Ukrainian School" for the period up to 2029 envisages the development of a new law "On general secondary education" and an action plan for reforming the system of general secondary education. The necessity of reforming secondary education is dictated by time, new requirements of society. The legislator forms a new regulatory framework, which, in the event of successful implementation of the declared provisions, will ensure the development of highquality, affordable school education in Ukraine.
В статье осуществлен анализ состояния правового регулирования школьного образования и обозначены ключевые направления реформирования общего среднего образования. Выяснено, что концепция реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования “Новая украинская школа” на период до 2029 года предусматривает разработку нового закона “Об общем среднем образовании” и плана действий по реформированию системы общего среднего образования. Доказана необходимость реформирования среднего общего образования продиктовано тем, новыми требованиями общества. Законодатель формирует новую нормативно- правовую базу, в случае успешной реализации задекларированных положений, обеспечит развитие качественной, доступной школьного образования в Украине.
Description
Keywords
освіта, загальна середня освіта, школа, якість, компетентність, автономія школи, education, secondary education, school, quality, competence, autonomy of the school, образование, общее среднее образование, школа, качество, компетентность, автономия школы
Citation
Хомишин І. Напрями реформуванняшкільної освіти / Ірина Хомишин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 86–92. — (Адміністративне та інформаційне право).