Екзистенціальні основи церковного права

No Thumbnail Available
Date
2021-08-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Церковне право часто ототожнюють із канонічним правом подібно до того, як дух приймають за душу. З цього приводу ведуться наукові дискусії, внаслідок цього розпочинаються пошуки, виникають дослідницькі інтереси. Ми почнемо з аналізу двох проблем: 1) категорій діалектики, що фіксують ступені єдності й відмінності між науковими поняттями і 2) метаантропологічних компонентів людського буття. Тобто церковне право досліджуватимемо із позицій двох альтернативних концепцій – діалектики і метафізики. Передусім необхідно відновити у населення України сприймання субстанції. Багато з людей просто не хочуть зрозуміти, що тільки закони з неба можуть побороти зло, неправду, які поширені на нашій землі, агресію з боку сусідніх держав,. Адже церковні закони, які мають небесне походження, постійно входили в повсякденне життя нашого народу, в його звичаї, традиції, обряди, які набували духовного змісту, неповторної краси і національного забарвлення. Тому моральну опору можна знайти тільки у Церкві, яка користується особливим екзистенціальним правом – церковним. Особливість церковного права полягає у тому, що воно має надважливе, відмінне від інших призначення, що полягає у скеруванні екзистенції до трансценденції (без екзистенції потрапити в трансценденцію неможливо), природного права до надприродного права. В результаті підвищуватиметься рівень духовності, якої не буває забагато. Духовності бракує усім людям планети. Люди здебільшого живуть проблемами матеріального збагачення, а про духовність навіть не журяться. Може настати період, коли особливість церковного права опиниться у критичній ситуації. В кожному разі так обґрунтовує канонічне право.
Church law is often identified with canon law, just as the spirit is taken for the soul. In this regard, scientific discussions are taking place, as a result of which there is a search, research interests. We will begin with an analysis of two problems: 1) the categories of dialectics, which fix the degree of unity and difference between scientific concepts and 2) the metaanthropological components of human existence. That is, we will study ecclesiastical law from the standpoint of two alternative concepts – dialectics and metaphysics. First of all, it is necessary to restore the perception of the substance in the population of Ukraine. Many of them simply do not want to understand that only laws from heaven can overcome the evil, untruth, aggression that are spread on our land by neighboring states. After all, church laws, which have a heavenly origin, were constantly included in the daily life of our people, in its customs, traditions, rites, which acquired a spiritual meaning, unique beauty and national color. Therefore, moral support can be found only in the Church, which enjoys a special existential right – ecclesiastical. The peculiarity of ecclesiastical law is that it has a very important, different from other purposes. It consists in directing existence to transcendence (without existence it is impossible to enter transcendence), natural law to supernatural law. As a result, it will increase the level of spirituality, which does not happen too much. Spirituality is lacking in all the people of the planet. People mostly live with the problems of material enrichment, and do not even worry about spirituality. There may come a time when the peculiarity of ecclesiastical law will be in a critical situation. In any case, this is how canon law justifies.
Description
Keywords
людина, хрещення, суспільство, юриспруденція, надприродне право, трансцендентальний світ, man, baptism, society, jurisprudence, supernatural law, transcendental world
Citation
Сливка С. Екзистенціальні основи церковного права / Степан Сливка // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 3 (31). — С. 116–123.