Одержання сахаридовмісних поверхнево-активних речовин на основі 8-гідроксиоктанової кислоти

Abstract

Здійснено окиснення циклічних кетонів гідрогенпероксидом до ω-гідропероксикарбонових кислот, які за дії натрій гідросульфіту відновлено до ω-гідроксикарбонових кислот. Вивчено вплив умов проведення реакції на вихід та склад продуктів взаємодії. Реакцією 8- гідроксиоктанової кислоти з α-D-глюкопіранозою синтезовано похідне, у якому агліконом є залишок гідроксикарбонової кислоти. Синтезовані сполуки, у яких сахаридний фрагмент виконує роль є гідрофільного блока, а залишок гідроксикарбонової кислоти є ліпофільною складовою, проявляють поверхневоактивні властивості. Знято ізотерми поверхневого натягу синтезованих поверхнево-активних речовин. Будову отриманих сполук підтверджено фізико- хімічними методами.
The oxidation of cyclic ketones with hydrogen peroxide to ω-hydroperoxycarboxylic acids was held. The ω-hydroperoxycarboxylic acid was restored to the ω-hydroxycarboxylic acids under the influence of sodium hydrosulfite. The influence of the reaction conditions on the yield and composition of the products of interaction was studied. The derivative is synthesized by the reaction of 8-hydroxyoctanoic acid with α-D-glucopyranose, in which the aglycone is the residue of hydroxycarboxylic acid. The synthesized compounds in which the saccharide fragment plays a role is a hydrophilic block, and the residue of hydroxycarboxylic acid is a lipophilic component, to show surfaceactive properties. Isotherms of surface tension of synthesized surfactants are taken. The structure of the compounds obtained is confirmed by physical and chemical methods.

Description

Keywords

ω-гідропероксикарбонові кислоти, ω-гідроксикарбонові кислоти, сахаридовмісні ПАР, окиснення циклооктанону, гідрогенпероксид, глюкопіраноза, ω-hydroperoxycarboxylic acids, ω-hydroxycarboxylic acids, sugar-containing surfactants, oxidation of cyclooctanone, hydrogen peroxide, glucopyranose

Citation

Кузнецова К. І. Одержання сахаридовмісних поверхнево-активних речовин на основі 8-гідроксиоктанової кислоти / К. І. Кузнецова, Р. І. Флейчук, О. І. Гевусь // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Том 2. — № 1. — С. 28–33.