Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2019. – Vol. 2, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» . Журнал входить до переліку наукових фахових видань (хімічні і технічні науки), затвердженого МОН України. Виходить двічі на рік з 2018 року.

Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Volodymyr Skorokhoda. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2019. – Volume 2, number 1. – 172 p. : il.

Зміст


1
10
15
22
28
34
41
47
53
59
64
69
76
83
92
97
102
110
115
121
127
133
138
145
153
159
166

Content (Vol. 2, No 1)


1
10
15
22
28
34
41
47
53
59
64
69
76
83
92
97
102
110
115
121
127
133
138
145
153
159
166

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Флотація як стадія кавітаційно-флотаційної технології очищення водних гетерогенних середовищ від дисперсних твердих частинок та органічних сполук
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Сухацький, Ю. В.; Знак, З. О.; Sukhatskyi, Yu. V.; Znak, Z. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати досліджень стадії флотації комбінованої кавітаційно-флотаційної технології очищення водних гетерогенних середовищ від дисперсних твердих частинок та органічних сполук. Синтез процесів кавітації та флотації запропоновано здійснювати у суміщеному апараті колонного типу. Виявлено раціональні межі зміни тиску на вході у кавітатор (0,3–0,4 МПа) для забезпечення ефективної флотації. Встановлено, що за таких значень тиску утворюється плівково-структурна піна з усередненим радіусом флотаційної бульбашки 1,8 мм, а середня газонаповненість флотаційного шару становить 0,05 м3/м3. Зазначено, що максимальній швидкості флотації кальцію оксалату (13,2·10-4 кг/(м3·с)) відповідає діапазон тривалості кавітаційного оброблення 600–900 с.
 • Item
  Вплив умов гальванічного заміщення у розчинах ДМСО на розміри наночастинок золота, фіксованих на поверхні кремнію
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Шепіда, М. В.; Shepida, M. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати досліджень залежності розмірів наночастинок золота, осаджених на поверхні кремнію, від умов гальванічного заміщення (складу розчину, температури та тривалості процесу) у середовищі ДМСО. Показано, що за концентрації 2–8 mМ H [AuCl4] формуються сферичні наночастинки металу з доброю адгезією до підкладки. Встановлено, що фіксовані наночастинки золота проявляють високу каталітичну активність для метал- каталітичного хімічного травлення кремнію з утворенням його наноструктур.
 • Item
  Вплив марки гіпсу на властивості композиційного в’яжучого та характеристики каменю
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Чеканський, Б. Б.; Луцюк, І. В.; Chekanskyi, B. B.; Lutsyuk, I. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначено нормальну густоту та терміни тужавіння безклінкерного композиційного гіпсовапняного в’яжучого за різних водотвердих відношень. Досліджено фізико-механічні та експлуатаційні показники каменю. Визначено зміну відносного розширення каменю в часі. Встановлено, що в системі “гіпс – негашене вапно – метакаолін” найбільшою міцністю та водостійкістю характеризується камінь, до складу в’яжучого якого входить будівельний гіпс марки Г-5. Методом ДТА досліджено фізико-хімічні процеси під час нагрівання каменю, який тверднув у повітряно-сухих умовах протягом 1 року. Методом РФА встановлено фазовий склад продуктів гідратації.
 • Item
  Вплив величини катодних включень на корозію алюмінієвого сплаву із застосуванням модельних зразків
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Гуменецький, Т. В.; Білий, Л. М.; Зінь, Я. І.; Humenetskyi, T. V.; Bilyi, L. M.; Zin, Ia. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; Lviv Polytechnic National University; Karpenko Physico-mechanical Institute of the NAS of Ukraine
  Розроблено нові модельні зразки, які дозволяють ефективно досліджувати зміну експлуатаційних характеристик під час корозії алюмінієвих сплавів. На модельних системах досліджено вплив катодних включень на корозійні процеси в алюмінієвому сплаві. Встановлено, що зменшення розмірів катодних включень призводить до збільшення площі електрохімічної активності та поширення загальної корозії внаслідок зростання співвідношення площ анодних і катодних ділянок. При цьому локальна корозія зменшується. За умов диспергування інтерметалічних включень потенціал корозії моделі алюміній-мідь зменшується внаслідок збільшення площі контакту анод-катод.
 • Item
  Одержання сахаридовмісних поверхнево-активних речовин на основі 8-гідроксиоктанової кислоти
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Кузнецова, К. І.; Флейчук, Р. І.; Гевусь, О. І.; Kuznetsova, K. I.; Fleychuk, R. I.; Hevus, O. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Здійснено окиснення циклічних кетонів гідрогенпероксидом до ω-гідропероксикарбонових кислот, які за дії натрій гідросульфіту відновлено до ω-гідроксикарбонових кислот. Вивчено вплив умов проведення реакції на вихід та склад продуктів взаємодії. Реакцією 8- гідроксиоктанової кислоти з α-D-глюкопіранозою синтезовано похідне, у якому агліконом є залишок гідроксикарбонової кислоти. Синтезовані сполуки, у яких сахаридний фрагмент виконує роль є гідрофільного блока, а залишок гідроксикарбонової кислоти є ліпофільною складовою, проявляють поверхневоактивні властивості. Знято ізотерми поверхневого натягу синтезованих поверхнево-активних речовин. Будову отриманих сполук підтверджено фізико- хімічними методами.
 • Item
  Study of the interaction of sodium tyocyanate with the mineral acids and investigation of the properties of received products
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Знак, З. О.; Оленич, Р. Р.; Зінь, О. І.; Znak, Z. O.; Olenych, R. R.; Zin, O. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Встановлено, що внаслідок взаємодії натрію тіоціанату, який є домішкою у натрію тіосульфаті, з мінеральними кислотами (нітратною, сульфатною, хлоридною) утворюються малорозчинні осади. Вони зумовлюють надмірну зольність полімерної сірки, яку одержують кислотним розкладом натрію тіосульфату. В середовищі нітратної кислоти утворюються високомолекулярні аморфні продукти, які ідентифіковано як біс (триазин-4,6-дитіол-іл-2)- полісульфід). Під дією сульфатної та хлоридної кислот утворюються низькомолекулярні продукти з високим ступенем кристалічності, добре розчинні в органічних середовищах. Сформульовано висновок про недоцільність вилучення зазначених продуктів з полімерної сірки розчинами натрію гідроксиду через її можливу деструкцію.
 • Item
  Термічний розклад нітрозопентаціаноферату заліза (II) зі складними катіонами
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Олійник, Л. П.; Бернацька, Н. І.; Комаренська, З. М.; Макота, О. І.; Гринчук, Ю. М.; Oliynyk, L. P.; Bernatska, N. L.; Komarenska, Z. M.; Makota, O. I.; Hrynchuk, Y. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Вперше синтезовано і вивчено комплекси нітрозопентаціаніду заліза(ІІ) зі складними катіонами d-металів. Методом диференціально-термічного аналізу досліджено термічну стійкість і механізм термічного розкладу. Вивчено процеси термічного перетворення нітрозопентаціаніду заліза(ІІ) зі складними катіонами d-металів постадійно. Досліджено хімічні перетворення, розраховано деякі кінетичні параметри окремих стадій термолізу. Показано вплив на хід термічних перетворень природи d-металу і складу газової фази. Встановлено, що термічна стійкість і характер термолізу складних біядерних комплексів залежать від способу координації та взаємного розміщення лігандів у координаційній сфері.
 • Item
  Люмінесцентні олігонуклеотидвмісні блок-кополімери як маркери бактерій та клітин на основі телехелатного оліго (N-вінілпіролідону) з кінцевими епоксидним та фторалкільним фрагментами
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Волянюк, К. А.; Паюк, О. Л.; Мітіна, Н. Є.; Заіченко, О. С.; Кінаш, Н. І.; Volianiuk, K. A.; Paiuk, O. L.; Mitina, N. Ye.; Zaichenko, A. S.; Kinash, N. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано методику мічення бактерій гібридним фторвмісним блок-кополімером з фрагментом олігонуклеотида та детектування методом мас-спектроскопії вторинних іонів. Синтетичні олігомери для створення блок-кополімеру на основі оліго (N-вінілпіролідону) отримано методом радикальної полімеризації. Як ініціюючу Red-Ox систему використано сіль Ce4+ та фторалкільні спирти лінійної будови різної довжини. Структуру олігомерів підтверджено методами ІЧ- та ЯМР-спектроскопії. Досліджено вплив довжини фторалкільного блока на колоїдно-хімічні властивості одержаних олігомерів. Підтверджено можливість мічення бактерій отриманим природно-синтетичним блок-кополімером.
 • Item
  Одержання і характеристика катіонних крохмалів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Костик, О. А.; Будішевська, О. Г.; Вострес, В. Б.; Надашкевич, З. Я.; Воронов, С. А.; Kostyk, O. A.; Budishevska, O. H.; Vostres, V. B.; Nadashkevych, Z. Y.; Voronov, S. A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено процес одержання катіонізованих крохмалів із ступенем заміщення DS 0,02– 0,45 взаємодією амінуючого реагенту 3-хлоро-2-гідроксипропілтриетиламоній хлориду (АР) з кукурудзяним крохмалем напівсухим методом у присутності натрій гідроксиду. АР одержано в одному реакторі взаємодією триетиламіну з HCl з подальшою взаємодією з епіхлоргідрином у присутності каталізатора триметилцетиламоній броміду. Показано, що катіонізований крохмаль з найвищим ступенем заміщення утворюється за мольного співвідношення NaOH: АР = 1,2–2,0. Найбільша ефективність реакції катіонування крохмалю у досліджуваному інтервалі спостерігалась за співвідношення АР: крохмаль=1,0.
 • Item
  Synthesis and properties of silica nanoparticles with functional polymer shell
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Шевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Надашкевич, З. Я.; Токарев, В. С.; Shevchuk, O. M.; Bukartyk, N. M.; Nadashkevych, Z. Ya.; Tokarev, V. S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наночастинки діоксиду силіцію з функціональною полімерною оболонкою на основі реакційноздатних пероксидовмісних кополімерів синтезовано з використанням золь-гель методу. Отримано унімодальні наночастинки сферичної форми розміром 190–350 нм з низьким коефіцієнтом полідисперсності. Досліджено вплив природи та концентрації кополімеру, концентрації каталізатора, температури на кінетику росту та розмір наночастинок. Формування функціональної пероксидної полімерної оболонки на поверхні наночастинок діоксиду силіцію підтверджено методами газорідинної хроматографії та комплексного термічного аналізу.
 • Item
  Синтез та дослідження набрякання гідрогелевих композитів, наповнених желатином
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Чобіт, М. Р.; Панченко, Ю. В.; Chobit, M. R.; Panchenko, Yu. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано синтез та дослідження властивостей гідрогелевих композитів на основі акриламіду та акрилової кислоти зі зшиваючим агентом желатином, немодифікованим або модифікованим пероксидним олігомером, які можуть використовуватись для створення косметичних засобів. Викладено методику синтезу гідрогелевих композитів, розглянуто їхні фізико-хімічні та термомеханічні властивості та графічне зображення цих закономірностей. Для цього синтезовано зразки з різним співвідношенням вихідних речовин та встановлено залежність їх властивостей від будови.
 • Item
  Structuring of epoxy-oligoester compositions in the presence of peroxidated epoxy resin
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Братичак, М. М.; Земке, В. М.; Чопик, Н. В.; Bratychak, Mikhailo Jr.; Zemke, V. M.; Chopyk, N. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено методику одержання епоксиолігоестерних композицій на основі діанової епоксидної смоли ЕД-20 в присутності модифікованої епоксидної смоли ЕД-20П. Вивчено вплив кількості епоксидних компонентів і ненасиченого олігоестеру МГФ-9 на процес структурування епоксиолігоестерних сумішей. Нагрівання таких сумішей спричиняє повний розклад лабільних пероксидних груп і подальшу полімеризацію ненасиченого олігоестеру, який, в присутності смоли ЕД-20П, входить у зшиту структуру суміші, що і надає змогу отримувати епокси- олігоестерні плівки з покращеними фізико-механічними і хімічними властивостями.
 • Item
  Дослідження структури нанокомпозитів на основі сумішей поліпропілену та модифікованого поліаміду сканувальною електронною мікроскопією
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Красінський, В. В.; Суберляк, О. В.; Чекайло, М. В.; Дулебова, Л.; Krasinskyi, V. V.; Suberlyak, O. V.; Chekailo, M. V.; Dulebova, L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Подано результати електронного мікроскопічного аналізу структури суміші поліпропілену з нанокомпозитом на основі поліаміду ПА-6 з монтморилонітом, інтеркальованим полівінілпіролідоном, та досліджено вплив вмісту нанокомпозиту на характер його розподілу в полімерній матриці. Показано, що вміст модифікованого ПА-6 суттєво впливає на характер розподілу та структуру композитів, одержаних у розтопі. Встановлено, що найодноріднішою структурою характеризуються композити з вмістом модифікованого ПА-6 від 15 до 30% мас., які мають пластинчасту структуру і незначну кількість включень з агломератів модифікованого ПА-6 найменших розмірів.
 • Item
  Surface characteristics of materials based on sodium liquid glass modified by polyvinyl alcohol and polyvinylpyrrolidone
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Масюк, А. С.; Левицький, В. Є.; Чижович, Р. А.; Masyuk, A. S.; Levytskyi, V. Ye.; Chyzhovych, R. A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено сорбційні властивості модифікованих полівініловим спиртом і полівініл- піролідоном матеріалів на основі натрієвого рідкого скла щодо різних кислотно-основних індикаторів. Визначено вплив природи металу і полімерного модифікатора (полівінілового спирту та полівінілпіролідону) на кількість активних центрів та питому площу активної поверхні таких матеріалів. Встановлено значення вологопоглинання для модифікованих та не модифікованих силікатних матеріалів. Виявлено вплив модифікованих Ni-вмісних полімер- силікатних матеріалів на швидкість тверднення композицій на основі ненасичених поліестерних смол.
 • Item
  Інтенсифікація процесу одержання остеопластичних пористих композитів з використанням ультразвуку
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Скорохода, В. Й.; Дудок, Г. Д.; Дзяман, І. З.; Кисіль, Х. В.; Skorokhoda, V. Yo.; Dudok, G. D.; Dziaman, I. Z.; Kysil, Kh. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено закономірності одержання остеопластичних пористих композитів на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності мінеральних наповнювачів (гідроксіапатиту, монтморилоніту і воластоніту) під дією ультразвуку. Встановлено вплив ультразвуку, природи та кількості неорганічного наповнювача на швидкість полімеризації, склад кополімерів та пористість композитів. Підтверджено, що ультразвук суттєво інтенсифікує полімеризацію та активно впливає на формування складу кополімерів. Під дією ультразвуку формується пористіша структура композитів навіть без використання спеціальних спінювальних агентів. Отримані результати використано для вдосконалення технології одержання остеопластичних пористих композитів.
 • Item
  Про взаємозв’язок активності каталізатора Мо2В і селективності утворення епоксиду в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Комаренська, З. М.; Никипанчук, М. В.; Олійник, Л. П.; Макота, О. І.; Komarenska, Z. M.; Nykypanchuk, M. V.; Oliynuk, L. P.; Makota, O. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено зміну складу поверхні каталізатора Мо2В в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом і вплив на цей процес початкової концентрації октену-1, трет- бутилгідропероксиду і кількості каталізатора в реакційній суміші, а також продуктів реакції (трет-бутилового спирту і 1,2-епоксиоктану). Показано, що з часом на поверхні Мо2В утворюється нова аморфна фаза, яка містить молібден і кисень і яка власне каталізує реакцію епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом. Утворення цієї фази є причиною прискорення швидкості витрати гідропероксиду і селективності утворення епоксиду в часі.
 • Item
  Activation energy and effective moisture diffusivity determination in drying of grinded artichoke stems
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Кіндзера, Д. П.; Атаманюк, В. М.; Пелех, М. П.; Госовський, Р. Р.; Kindzera, D. P.; Atamanyuk, V. M.; Pelekh, M. P.; Hosovskyi, R. R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Lviv Polytechnic National University; Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
  З урахуванням переваг і недоліків барабанних сушарок і сушарок киплячого шару запропонована фільтраційна сушарка для сушіння стебел топінамбура, яка забезпечуватиме зниження енергоспоживання. Досліджено вплив температури теплоносія (від 313 до 373 К) на кінетику під час фільтраційного висушування подрібнених стебел топінамбура. Кінетичні криві сушіння подрібнених стебел топінамбура характеризуються тривалим періодом часткового насичення теплоносія вологою відповідно до механізму фільтраційного сушіння. З урахуванням складного механізму фільтраційного сушіння доведено необхідність визначення ефективного коефіцієнта дифузії вологи. Коефіцієнт ефективної дифузії вологи визначали за законом Фіка за п’яти температур сушильного агента (293, 313, 333, 353 і 373 K). Визначено, що коефіцієнти ефективної дифузії вологи за різних температур становлять від 0,396 × 10–10 до 11,103 × 10–10 м2/с для подрібнених стебел топінамбура. Згідно з рівнянням Арреніуса, енергія активації Ea і передекспоненціальний фактор Do становлять 24 кДж/моль та 1,24,10-6 м2/с відповідно. Запропоноване рівняння дає змогу теоретично обчислити коефіцієнт ефективної дифузії вологи для подрібнених стебел топінамбура в інтервалі температур 293‒373 К.
 • Item
  Розроблення конструкції багатофункціональної установки для подрібнення пластмас і одержання порошків
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Мельник, Ю. Я.; Іленков, І.-М. А.; Бойко, М. В.; Скорохода, В. Й.; Melnyk, Y. Y.; Ilenkov, I.-M. A.; Boyko, M. V.; Skorokhoda, V. Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано принципово нову конструкцію та виготовлено експериментальний зразок комплексної установки для подрібнення та фракціонування різних матеріалів пластмасового виробництва, а також різноманітних додатків, які використовуються під час виготовлення композиційних матеріалів. Установка призначена для одержання з сировини розміром 5–15 мм порошків дисперсністю 0,05–0,1 мм. Розроблена і виготовлена установка складається з ударної роторної дробарки, вихрового шестиполюсного електромагнітного сепаратора та класифікаторів двох типів.
 • Item
  Встановлення закономірностей конкуруючої адсорбції у багатокомпонентних системах
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Сабадаш, В. В.; Гумницький, Я. М.; Sabadash, V. V.; Gumnitsky, J. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У роботі подано результати експериментальних досліджень адсорбції іонів Pb (ІІ) та Zn (II) з однокомпонентних розчинів за умови їх сумісної присутності. Встановлено, що в однокомпонентних розчинах сорбційна здатність цеоліту щодо Pb (ІІ) становила 0,39 мг-екв/дм3 та Zn (II) 0,2 мг-екв/дм3. У двокомпонентних розчинах, що містили іони Pb (ІІ) та Zn (II), відбувалося селективне вилучення Pb (ІІ). Сорбційна ємність цеоліту щодо іонів Pb (ІІ) у двокомпонентних розчинах зі збільшенням концентрації Zn (II) суттєво зменшувалася порівняно з однокомпонентними. Встановлено, що на селективність вилучення іонів важких металів з багатокомпонентних розчинів впливають: електронегативність, радіуси іонів та рН осадження відповідних гідроксидів металів.
 • Item
  Технологічні та екологічні проблеми каналізування стічних вод нафтопереробного заводу
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Вдовенко, С. В.; Вдовенко, А. В.; Гринишин, О. Б.; Курліщук, В. В.; Vdovenko, S. V.; Vdovenko, A. V.; Grynyshyn, O. B.; Kurlishchuk, V. V.; ТОВ “Укргазпромбуд”; Національний університет біоресурсів та природокористування України; Національний університет “Львівська політехніка”; LLC “Ukrgazprombud”; National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто актуальні екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією систем каналізування стічних вод нафтопереробних підприємств (НПЗ), екологічні та технологічні аспекти раціонального водовідведення стічних вод для створення передумов їхнього повторного використання у максимально повному обсязі. Запропоновано технологічні та природоохоронні рішення для удосконалення системи каналізації діючого НПЗ на основі встановлення причинно-наслідкових взаємозв’язків, що впливають на рівень екологічної безпеки системи каналізації.