Громадянські права і свободи людини як основний критерій легітимності та конституційності державної влади

Abstract

З’ясовано сутність та природу громадянських (особистих) прав, забезпечення яких є основним критерієм легітимності державної влади. Реалізація громадянських прав, на думку автора, тісно пов’язана з політичними правами громадян, закріпленими в конституції.
The essence and nature of civil (personal) rights, securement of which is the main criterion for the legitimacy of state power is found. Implementation of civil rights, according to the author, is closely linked to the political rights of citizens enshrined in the Constitution.
Определена сущность и природа гражданских (личных) прав, обеспечение которых является главным критерием легитимности государственной власти. Реализация гражданских прав, по мнению автора, тесно взаимосвязана с политическими правами граждан, которые закреплены в конституции.

Description

Keywords

легітимність влади, громадянські права і свободи, конституціоналізм, державна влада, політичні права, legitimacy of power, civil rights and freedoms, constitutionalism, state power, political rights, легитимность власти, гражданские права и свободы, конституционализм, государственная власть, политические права

Citation

Ковальчук В. Громадянські права і свободи людини як основний критерій легітимності та конституційності державної влади / Віталій Ковальчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 329–337.