Форми і види організування взаємовідносин підприємства з аутсорсинговою компанією

No Thumbnail Available

Date

2015

Authors

Партин, Г. О.
Дідух, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано теоретичні підходи до визначення форм і видів співпраці аутсорсингової компанії та підприємства-замовника під час передавання ним окремих функцій на виконання аутсорсерові. На основі визначених класифікаційних критеріїв та з врахуванням наявних сьогодні тенденцій використання аутсорсингу запропоновано авторську класифікацію форм та видів аутсорсингу, яка краще відображає особливості використання такого інструменту управління діяльністю. Відтак визначено необхідність виокремлення видів аутсорсингу залежно від функцій, які передаються на виконання сторонній організації, а саме виділено аутсорсинг основних, управлінських та забезпечувальних процесів. Враховуючи сучасні тенденції розвитку аутсорсингової діяльності, визначено форми аутсорсингу залежно від національної приналежності аутсорсера та терміну співпраці підприємства-замовника і виконавця, також відповідно до організаційного розміщення аутсорсера виділено поняття територіального аутсорсингу. Запропонована класифікація точніше характеризує особливості взаємодії замовника і аутсорсера, а також дає змогу керівникам підприємства полегшити вибір оптимального варіанта співпраці між сторонами аутсорсингового договору. Виокремлення основних форм і видів організування співпраці підприємства-замовника і аутсорсера є важливим з огляду на різноманітність функцій, які передаються на аутсорсинг, та способів взаємодії з аутсорсером в сучасних умовах господарювання. The article analyzes theoretical approaches to the definition of forms and types of cooperation between outsourcing company and enterprise in the case of transferring certain function to outsourcer. Based on the defined classification criteria and taking into account the currently existing trends of outsourcing the author classification of types and forms of outsourcing, which better reflects the peculiarities of using this instrument of management is offered. The necessity of separation of outsourcing typesdepending on functions that are transferred for execution to outside company, such as outsourcing of basic, interim and management processes are determined.Taking into account the current trends in outsourcing activity development, the forms of outsourcing based on nationality of outsourcer and term cooperation of the client and the outsourcer were defined. Alsoin accordance with the institutional placement of outsourcer highlighted the concept of territorial outsourcing. The proposed classification more accurately describes the features of outsourcer and customer interactionand also enables enterprise managers to facilitate selection of optimal variant of cooperation between the partners of the outsourcing agreement.Singling out the basic forms and types of organizingof cooperation between the client and the outsourcer is importantbecause of diversity of functions which are transferred to outsourcing and ways of interacting with outsourcers in the contemporary economy.

Description

Keywords

аутсорсинг, види аутсорсингу, форми аутсорсингу, класифікація, outsourcing, types of outsourcing, form of outsourcing, classification

Citation

Партин Г. О. Форми і види організування взаємовідносин підприємства з аутсорсинговою компанією / Г. О. Партин, О. В. Дідух // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. – 2015. – № 835. – С. 82–89. – Бібліографія: 14 назв.