Типологізація у методології оперативно-розшукової діяльності

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено співвідношення загальних та спеціальних методів оперативно-розшукової діяльності. З’ясовано, що психологічний підхід не знайшов адекватного відображення у сучасній методології оперативно-розшукової діяльності. Акцентується на необхідності ширшого використання можливостей психологічного підходу для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. Запропоновано способи практичної реалізації результатів типологізації для здійснення конкретних оперативно-розшукових заходів, обліку інформації, провадження у справах оперативного характеру, запобігання злочинам та припинення їх вчинення тощо. Разом з тим, найпродуктивнішим видається використання цього методологічного підходу в цілях індивідуальної оперативно-розшукової профілактики з метою прогнозування злочинної поведінки особи, вибору найдоцільніших форм, методів індивідуальної профілактики та планування системи заходів виховного впливу. Исследовано соотношение общих и специальных методов оперативно-розыскной деятельности. Определено, что психологический подход не нашел адекватного отражения в современной методологии оперативно-розыскной деятельности. Акцентируется на необходимости развития возможностей использования психологического подхода для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Предложены пути практической реализации результатов типологизации для осуществления конкретных оперативно-розыскных мероприятий, постановки информации на учет, производства по делам оперативного характера, предотвращения и пресечения преступлений и пр. Выявлено, что целесообразно и наиболее продуктивно использовать этот методологический подход в целях индивидуальной оперативно-розыскной профилактики, для прогнозирования преступного поведения лица, избрания наиболее целесообразных форм, методов индивидуальной профилактики, планирования системы мер воспитательного воздействия. In the article the ratio of general and special methods of operational activities. It was found that the psychological approach did not find adequate reflection in modern methodology of operational activities. The attention to the need for wider use of psychological approach to meet the challenges of operational activities. Ways practical follow typology for specific search operations, setting information registration proceedings in cases of operational nature, prevention and suppression of crimes and so on. However, seen most productive use of the methodological approach for the purposes of operational individual prevention to predict criminal behavior of the person choosing the most appropriate forms and methods of prevention and individual plan of measures of educational influence.

Description

Keywords

оперативно-розшукова діяльність, теорія, методи, типологія, профілактика, запобігання, припинення, особа злочинця, психологічний вплив, оперативно-розыскная деятельность, теория, методы, типология, профилактика, предотвращение, пресечение, личность преступника, психологическое воздействие, operatively-search activity, theory, methods, types, prevention, cessation, face criminal, psychological impact

Citation

Кушпіт В. П. Типологізація у методології оперативно-розшукової діяльності / В. П. Кушпіт // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 466–471. – Бібліографія: 14 назв.