Інноваційні підходи до розвитку компетенцій публічних службовців

Abstract

Висвітлено підходи до формування знань, умінь та навичок керівників публічної сфери. Здійснено характеристику сучасних концепцій лідерства. Систематизовано ключові елементи лідерської компетенції держслужбовців. Розглянуто, що для сучасних лідерів публічної служби необхідні такі компетенції: професійні знання та знання законодавства, стратегічне бачення, антикризовий менеджмент, особисті якості (комунікабельність, вміння слухати, чесність та етичність, захоплення управлінням людськими ресурсами, сміливість йти на обґрунтований ризик та говорити правду керівництву, позитивність та відданість справі, аналітичні здібності, уміння мислити критично, креативність, гнучкість, амбітність, лідерство, стійкість до стресів, доброчесність), мотивація, зокрема самомотивація, знання організації, робота з командою та в команді, розвиток взаємовідносин. Розглянуто проблеми, які існують під час підготовки працівників публічної служби. Запропоновано інноваційні моделі підвищення кваліфікації керівних кадрів з урахуванням компетентнісного підходу. Обґрунтовано переваги застосування таких методів навчання публічних службовців фокус-групи, інтерв’ю перед камерою, тренінги, рольові ігри, спільні дискусії, міні-лекції
The article covers approaches to the formation of knowledge, skills and abilities of public service managers. Characterization of modern concepts of leadership has been made. The key elements of the leadership competency of civil servants are systematized. It is considered that for modern leaders of public service the following competences are required: professional knowledge and knowledge of legislation, strategic vision, crisis management, personal qualities (communication skills, listening skills, honesty and ethics, enthusiasm for managing human resources, courage to go for a reasonable risk and tell the truth to head, positivity and dedication, analytical skills, ability to think critically, creativity, flexibility, ambition, leadership, stress tolerance, integrity), motivation, including self-motivation, knowledge of the organization, team work, development of relationships. The problems that exist in the preparation of public service employees are considered. Innovative models of qualification upgrading of managerial personnel are proposed, taking into account the competence approach. The advantages of using such training methods for public officials of a focus group, interviewing in front of the camera, training role-playing games, joint discussions, minilectures are substantiated.

Description

Keywords

лідерство, публічна служба, публічне управління, управління персоналом, leadership, public service, public administration, personnel management

Citation

Процак К. В. Інноваційні підходи до розвитку компетенцій публічних службовців / К. В. Процак, І. Є. Матвій // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 897, випуск 2. — С. 86–91. — (Проблеми управління).