Оновлені мас-медії в модерних соціумах: особливості політичної взаємозалежності

No Thumbnail Available

Date

2018-02 26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Закцентовано на особливостях існування новітніх мас-медій у модерних умовах розвитку суспільства. Суть та механізми взаємодії ЗМІ та соціуму розкриті крізь призму як об’єкт-суб’єктних, так й суб’єкт-суб’єктних відносин. Новітні медії не лише впливають на громадську думку, але й змушені орієнтуватися на запити, які спрямовані знизу – враховувати і підтримувати погляди та зацікавлення сучасної аудиторії. Їм все важче формувати політичні міфи, маніпулювати свідомістю громадян/виборців. Натомість, доводиться бути максимально оперативними: функція інформування тут виходить на передній план. Інтернет, онлайн-реальність – головна платформа для отримання інформації та самоствердження домінантної частини сучасного суспільства (від підлітків і до середнього покоління). Сьогодні саме у віртуальному світі формується нова особистість, зокрема політична. Бути представленим у цьому віртуальному світі – основне завдання будь-яких ЗМІ, які хочуть бути популярними, чи взагалі утриматись на плаву. Згаданий стан речей – взаємовплив медій та аудиторії – здавалося б, мав спонукати розвиток модерного соціуму у напрямі досягнення максимальної справедливості, дотримання соціальної рівності. Проте, як доводить практика, та констатують багато останніх наукових досліджень у гуманітарній сфері – у світі все більше соціальної нерівності, вона великою мірою проглядається й у суспільствах розвинутої демократії. Відтак можна спостерігати парадоксальну, на перший погляд, ситуацію: за легкого доступу до оперативної та максимально об’єктивної інформації у модерних соціумах формується здебільшого несвідоме населення, яке демонструє передовсім свої вузькі економічно-споживацькі інтереси.
The article focuses on the peculiarities of new media in modern conditions of society development. The essence and mechanisms of interaction between the mass media and society are revealed through the prism as subject-subject and subject-subject relations.New media not only affect public opinion, but also have to focus on demand, which comes from the bottom – to take into account and support the views and interests of the modern audience.They are finding it increasingly difficult to create political myths, manipulate the consciousness of citizens / voters.At the same time, it is necessary to be as prompt as possible: the information function here comes to the fore.The Internet, online reality is the main platform for obtaining information and self-affirmation for the overwhelming majority of modern society (from adolescents to the middle generation).Today, it is in the virtual space that a new personality is being formed, including a political one.Being represented in this virtual world is the main task of any media that wants to be popular, or even stay afloat.This state of affairs – the mutual influence of the media and the audience – would seem to lead to the development of a modern society in the direction of achieving maximum justice, adherence to social equality.But, as practice shows, many of the latest scientific researches in the humanitarian sphere are also stated – there is more and more social inequality in the world, which in many respects can be observed in the countries of developed democracy.As a result, we can observe a paradoxical, at first glance, situation: easily obtained operational and maximally objective information in a modern society, ultimately, creates an unconscious population that mainly demonstrates narrow economic and consumer interests

Description

Keywords

новітні мас-медії, сучасне суспільство, політична взаємодія, медійний ресурс, несвідоме населення, new media, modern society, political interaction, medial resource, an unconscious population

Citation

Зінчук В. Оновлені мас-медії в модерних соціумах: особливості політичної взаємозалежності / Віктор Зінчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 896. — С. 48–53. — (Теорія і практика журналістики).