An influence of mountainous traffic conditions on the functional state of a bus driver

Date

2021-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Забезпечення транспортного процесу потребує належної взаємодії всіх ланок системи “водій автомобіль – дорога – середовище” та її підсистем. У цьому випадку водій часто виступає “слабкою” складовою системи, а його дії можуть призводити до зниження рівня безпеки учасників дорожнього руху. Треба зазначити, надійність роботи водія можуть розглядати як ймовірність його безвідмовного та безпомилкової роботи, а також як належний рівень функціонування його регуляторних механізмів. Часто, в такому разі, для аналізу діяльності та готовності водія до професійної його діяльності, використовують показники функціонального стану. Таким чином, дослідження людини-оператора у транспортному процесі є важливим завданням щодо забезпечення надійності функціонування транспортної системи загалом. Сьогодні левова частка всіх перевезень як у межах населеного пункту, так і за межами, здійснюється саме автомобільним транспортом. Від дій водія залежить своєчасність та збереженість доставки вантажів та безпека пасажирів. Під час роботи на водія впливає значна кількість чинників впливу зовнішнього середовища. Одним з найвагоміших є умови руху в гірській місцевості, в якій часто спостерігається значна кількість кривих як у плані, так і в профілі автомобільних доріг. Ще одною особливістю таких умов руху є висотне положення над рівнем моря, яке також впливає на організм людини, зокрема на її функціональний стан. Враховуючи вищезазначене, у роботі здійснено заміри показників варіабельності серцевого ритму водіїв автобусів, які рухалися на маршруті, що частково пролягав у гірській місцевості. Під час натурних досліджень також здійснювалася відеофіксація та реєстрація геоположення транспортного засобу. Це дало змогу встановити показники функціонального стану водія у конкретний досліджуваний період. Після опрацювання отриманих значень встановлено вплив гірських умов руху на значення показника активності регуляторних систем водіїв автобусів.
Ensuring the transport process requires proper interaction of all parts of the system “driver – car – road – environment” and its subsystems. In this case, the driver is often a “weak” component of the system, and his actions can reduce the level of road users` safety. It should be noted that the reliability of the driver can be considered as the probability of his troublefree and error-free operation, as well as the proper level of his regulatory mechanisms functioning. In this case, to analyze the activities and readiness of the driver for his professional activities, indicators of functional status are often used. Thus, the study of the “human factor” in the transport process is an important task to ensure the reliability of the whole transport system. Today the most of all transportation is carried out by road. The timeliness and safety of cargo delivery and passenger safety depend on the driver's actions. At the same time, the driver is influenced by a considerable number of external environmental factors during his work. One of the most important factors is the mountainous traffic conditions, which often have many changes in plan and the profile of roads. Another feature of such traffic conditions is the height above sea level, affecting the human body, particularly its functional state. Considering the above, the paper measures the heart rate variability of bus drivers moving on a route that was partly in the mountain's conditions. During the research, video recording and registration of the vehicle's geolocation were also carried out. This made it possible to establish indicators of the driver`s functional state in specific periods. After processing the obtained values, the influence of mountainous traffic conditions on the bus drivers` indicator of regulatory systems’ activity was established.

Description

Keywords

функціональний стан, водій, автобус, гірські умови руху, безпека руху, надійність роботи водія, показник активності регуляторних систем, functional state, driver, bus, mountainous traffic conditions, traffic safety, reliability of the driver, an indicator of regulatory systems’ activity

Citation

Postranskyy T. An influence of mountainous traffic conditions on the functional state of a bus driver / Taras Postranskyy, Mykola Boikiv // Transport Technologies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 2. — No 2. — P. 20–29.