Дослідження силових параметрів технологічного процесу різання хлібобулочних виробів

No Thumbnail Available

Date

2021-11-22

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Мета. Дослідити вплив силових параметрів процесу різання хлібобулочних виробів на продуктивність різання та потужність обладнання Поставлену проблему можна вирішити за допомогою експериментального дослідження залежності питомого зусилля різання від швидкості різання, часу витримки, швидкості подавання матеріалу. Актуальність роботи полягає в оптимізації енергетичних затрат та збільшенні терміну довговічності обладнання. Методика: аналіз силових параметрів процесу різання виконано на підставі експериментальних досліджень, на основі яких побудовано математичну модель процесу різання методом повного факторного експерименту. Результати. Побудовано математичну модель технологічного процесу різання за допомогою повного факторного експерименту та проаналізовано вплив силових параметрів на продуктивність різання та потужність обладнання. Наукова новизна. Підтверджено вплив силових параметрів на продуктивність і якість технологічного процесу різання хлібобулочних виробів. Удосконалено математичну модель процесу різання хлібобулочних виробів Практична значущість. Дослідження впливу силових параметрів на питоме зусилля різання дало змогу оптимізувати процес, зменшити енергозатрати та забезпечити максимальну продуктивність технологічного процесу різання. Отримані результати можна використовувати під час проєктування нового обладнання.
Goal To investigate the influence of force parameters of bakery cutting process on cutting productivity and equipment capacity. Actuality of the work isto optimize energy costs and increase the durability of equipment. Method The technique is that the analysis of the force parameters of the cutting process was performed using experimental studies, on the basis of which a mathematical model of the cutting process was built by the method of a complete factorial experiment. Results. A mathematical model of the technological process of cutting with the help of a full factorial experiment is constructed and the influence of force parameters on cutting productivity and equipment power is analyzed. Scientific novelty. The influence of force parameters on productivity and quality of technological process of cutting of bakery products is confirmed. The mathematical model of the process of cutting bakery products has been improved. Practical significance. The study of the influence of force parameters on the specific cutting force allowed to optimize the process, reducing energy consumption and ensuring maximum productivity of the cutting process. The obtained results can be used to design new equipment.

Description

Keywords

питоме зусилля різання, час витримки, швидкість різання, повний факторний експеримент, продуктивність різання, specific cutting force, wind time, cutting speed, total experiment factor, cutting productivity

Citation

Велика О. Т. Дослідження силових параметрів технологічного процесу різання хлібобулочних виробів / О. Т. Велика, С. Є. Лясковська, М. Петрик // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 55. — С. 34–42.