Assessment of environmental conditions within the limit of the riparian water protection strips using the WEBGIS technology

Date

2020-03-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Метою цього дослідження є оцінка сучасних умов водозахисних смуг в їх ролі як ефективного буфера, що запобігає погіршенню стану водойм внаслідок ерозії та забруднення ґрунту. На основі цього дослідження розробляється план дій щодо поліпшення умов водоохоронних смуг для озер. Підхід був зосереджений на ідеї емпіричного дослідження (на основі спостережень та польових вимірювань) якості навколишнього середовища. Запропоновано інтегральний аналіз території охоронних смуг, процесів та явищ, що відбуваються на них, з метою отримання чіткого уявлення про стан навколишнього середовища. З метою адміністрування та забезпечення візуалізації та прозорості цього дослідження, був створений блог проекту на платформі " blogspot.com" з правильно налаштованими географічними моделями інтересів. Картографічні дані були опубліковані на Картах Google та інтегровані в блог. Таким чином, отримуючи доступ до блогу, вид на озеро, визначні місця, з необхідними атрибутами, отримуємо доступ із можливістю просторового аналізу. Попередні результати показують позитивні ефекти та високий інтерес зацікавлених сторін щодо технології WebGIS для оцінки екологічних умов водозахисних смуг вздовж водосховищ Костешті-Стінка. Наукова новизна полягає в оптимальному поєднанні програми blogspot на картах GOOGLE шляхом інтеграції просторових даних з різним програмним забезпеченням (QGIS, Mapinfo, ArcGIS) та геопросторовою базою даних PostGIS. Простота публікації, візуалізація та моніторинг.
The purpose of this research is the assessing of the current conditions of water protection strips in their role as an effective buffer that prevents water bodies from deteriorating due to the soil erosion and pollution. In the base of this study, the action plan is developing to improve the conditions of the water protection strips for the lakes. The approach is focused on the idea of an empirical study (based on observations and field measurements) of the environmental quality. An integral analysis of the territory of the protection strips is proposed, as well the processes and phenomena which are taking place within them, in order to obtain a clear picture of the state of the environment. In order to administrate, and to assure the visualization and transparency of this study the project blog on the "blogspot.com" platform was created with properly configured geographic interest patterns. Cartographic data were published on Google Maps and were integrated in blog. Thus, by accessing the blog, the views of the lake, the points of interest, with the necessary attributes for the spatial analyses. The preliminary results show the positive effects and high interest of the stakeholders concerning of WebGIS technology for the assessment of environmental conditions of water protection strips along the Costesti- Stinca reservoirs. Scientific novelty consists in the optimal combination of the blogspot application on the google maps by integration of spatial data with different software (QGIS, Mapinfo, ArcGIS) and geospatial database – PostGIS. The simplicity of this article, its visualization and monitoring. The practical significance is expressed by objective reflection of a type of activity that takes place in space, including environmental phenomena, vizualisation and monitoring of them.

Description

Keywords

водозахисні смуги, моніторинг, технологія WebGIS, платформа blogspot, water protection strips, monitoring, WebGIS technology, blogspot platform

Citation

Grama V. Assessment of environmental conditions within the limit of the riparian water protection strips using the WEBGIS technology / Vasile Grama, Andrei Iacovlev // Geodesy, cartography and aerial photography. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — No 92. — P. 37–44.