Проблеми реформування кримінального провадження на підставі угод

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто проблеми реформування кримінального провадження на підставі угод, що дає змогу істотно спростити процедуру розгляду кримінальних справ, зменшивши розрив у часі з моменту вчинення злочину до прийняття остаточного рішення, але, з іншого боку, спостерігається зниження стандартів доказування у кримінальних справах та порушення принципу презумпції невинуватості. Інститут угод у кримінальному судочинстві є втіленням концепції відновлюваного правосуддя та покликаний сприяти врегулюванню соціального конфлікту та досягненню консенсусу між сторонами. Рассмотрены проблемы реформирования уголовного производства на основании договоров, что позволяет существенно упростить процедуру рассматривания уголовных дел, уменьшая разрыв во времени с момента совершения преступления до принятия окончательного решения, однако, с другой стороны, наблюдается снижение стандартов доказывания в уголовных делах и нарушение принципа презумпции невиновности. Институт договоров в уголовном судопроизводстве является воплощением концепции восстановленого правосудия и призван способствовать урегулированию социального конфликта и достижению консенсусу между сторонами. The article deals with the issues of criminal proceedings on the basis of agreements and its reforming, that helps to substantially simplify the entire criminal procedure, case decision, by shortening the lag time between the moment of crime and the time when the decision is upheld. However, from the other side we can observe the recession of level in a process of evidence proof in criminal cases and the violation of the presumption of innocence. The institute of agreements in criminal proceedings is an embodiment of the true and fair justice concept and is called upon to encourage social argues settlement and consensus achievement.

Description

Keywords

реформування, угода, примирення, винуватість, потерпілий, обвинувачений, реформирование, договор, примирение, виноватость, потерпевший, обвиняемый, reforming, agreement, reconciliation, guilt, victim, accused

Citation

Ряшко О. В. Проблеми реформування кримінального провадження на підставі угод / О. В. Ряшко, О. В. Гулей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 490–494. – Бібліографія: 6 назв.