Обґрунтування підвищення ефективності вітроенегетичної установки із обертовим ротором

Abstract

Проведено порівняльний аналіз вітроустановок із обертовим ротором горизонтального і вертикального типів та обґрунтовано підвищення ефективності запропонованої нової конструкції вітроустановки із обертовим ротором, одержано аналітичну залежність для визначення потужності запропонованої повітродувної частини цієї установки. Побудовано графічні залежності пливу збільшення швидкості потоку у повітровідвідній частині вітроустановки на зростання її теоретичної потужності за різних співвідношень діаметрів впускного і випускного отворів. Наведено орієнтовні запаси поновлюваних і не поновлюваних джерел енергії на земній кулі та описано переваги поновлюваних джерел енергії порівняно із традиційними.
A comparative analysis of wind turbines with rotating rotor horizontal and vertical types and proved efficiency of the proposed new design of wind turbine rotor oberyrvym, an analytical dependence has been obtained for determining the power of the proposed blower unit of this installation. The graphic dependences of the flow increase in the flow velocity in the air inlet of the wind turbine on the growth of its theoretical power at different ratios of the diameters of the inlet and outlet are constructed. Indicative stocks of renewable and non renewable energy sources on the globe and describes the advantages of renewable energy sources in comparison with traditional.

Description

Keywords

вітроенергетична установка, конструкція, ротор, джерела енергії, потужність, повітряний потік, швидкість, wind power installation, structure, rotor, energy sources, power, air flow, speed

Citation

Обґрунтування підвищення ефективності вітроенегетичної установки із обертовим ротором / І. А. Вікович, І. С. Афтаназів, О. І. Строган, І. І. Балабанська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 913. — С. 52–61.