Децентралізація державного управління як засіб регіонального розвитку

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Львівська політехніка»

Abstract

У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в науковотеоретичному обґрунтуванні теоретико-методичних основ децентралізації та регіонального розвитку та напрацюванні пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення реалізації регіонального розвитку шляхом здійснення децентралізації. Визначено, що тенденції розвитку децентралізації є ключовими стратегічними орієнтирами для підвищення ефективності та сталості регіонального розвитку, зменшення корупції та підвищення відповідальності владних структур перед громадянами, зміни парадигми державного управління, перерозподілу влади і ресурсів, а також забезпечення більшої відповідності послуг громадянським потребам та очікуванням. Уточнено понятійно-категоріальний апарат завдяки визначенню сутності поняття децентралізація, яка передбачає передачу повноважень місцевому самоврядуванню, незалежно від того, хто ці повноваження делегує (центральні органи чи їх представники на місцевому рівні). Встановлено, що належний рівень управлінських процесів є керівним принципом європейської системи самоврядування, який передбачає: чесні вибори, представництво та участь для надання всім громадянам реальних можливостей для вирішення місцевих проблем; чутливість до забезпечення належного реагування органів місцевого самоврядування на законні очікування та потреби громадян; ефективність для забезпечення досягнення цілей за максимально раціонального споживання ресурсів; відкритість і прозорість для забезпечення доступу громадськості до інформації та полегшення розуміння того, як ведуться державні справи; верховенство права для забезпечення справедливості та передбачуваності у вирішенні державних справ; етична поведінка для забезпечення верховенства суспільних інтересів над приватними; компетентність та здатність представників і посадових осіб органів місцевого самоврядування ефективно виконувати свої обов’язки; інновації та відкритість до змін; сталий розвиток та орієнтація на довгостроковий результат з урахуванням інтересів майбутніх поколінь. Встановлено, що ключовими критеріями децентралізації влади в європейських країнах є: субсидіарність, партнерство, програмний характер управління, а принципами європейської децентралізації влади є відкритість, участь, підзвітність, ефективність і узгодженість. The dissertation solves an actual scientific task, which consists in the scientific and theoretical substantiation of the theoretical and methodological foundations of decentralization and regional development and the development of proposals and recommendations for improving the implementation of regional development through the implementation of decentralization. It was determined that the development trends of decentralization act as key strategic guidelines for increasing the efficiency and sustainability of regional development, reducing corruption and increasing the responsibility of power structures to citizens, changing the paradigm of public administration, redistributing power and resources, as well as ensuring greater compliance with citizen needs and expectations. The conceptual and categorical apparatus has been clarified thanks to the definition of the essence of the concept of decentralization, which involves the transfer of powers to local self-government, regardless of who delegates these powers (central authorities or their local representatives). It has been established that the proper level of governance processes is a guiding principle of the European system of self-government, which includes: fair elections, representation and participation to give all citizens real opportunities to solve local problems; sensitivity to ensuring the proper response of local self-government bodies to the legitimate expectations and needs of citizens; efficiency to ensure the achievement of goals with the most rational consumption of resources; openness and transparency to ensure public access to information and facilitate understanding of how government affairs are conducted; the rule of law to ensure fairness and predictability in the decision of state affairs; ethical behavior to ensure the supremacy of public interests over private ones; competence and ability to ensure the ability of representatives and officials of local self-government bodies to effectively perform their duties; innovation and openness to change to get the most out of new solutions and best practices; sustainable development and orientation to longterm results, taking into account the interests of future generations. It was established that the key criteria of decentralization of power in European countries are: subsidiarity, partnership, programmatic nature of management, and the principles of European decentralization of power are openness, participation, accountability, efficiency and coherence.

Description

Keywords

децентралізація, регіональний розвиток, нормативноправове забезпечення, організаційне забезпечення, ресурсне забезпечення, адміністративна реформа, державне управління, влада, компетентність, ефективність, територіальна громада, самоврядування, decentralization, regional development, regulatory and legal support, organizational support, resource support, administrative reform, public administration, power, competence, efficiency, territorial community, self-government

Citation

Дорош У. М. Децентралізація державного управління як засіб регіонального розвитку : дисертація на здобуття ступеня доктора філософії : 281 – публічне управління та адміністрування / Уляна Миколаївна Дорош ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2023. – 249 с. – Бібліографія: с. 208–240 (267 назв).