Peculiarities of the distribution of thickness and paleo-surfase relief of basalts of Luchychi strata (Western Volyn)

dc.citation.epage47
dc.citation.issue1(30)
dc.citation.journalTitleГеодинаміка
dc.citation.spage36
dc.contributor.affiliationІнститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
dc.contributor.affiliationInstitute of geology and geochemistry of combustible minerals of NAS of Ukraine
dc.contributor.authorНаумко, Ігор
dc.contributor.authorБацевич, Наталя
dc.contributor.authorФедоришин, Юрій
dc.contributor.authorПавлюк, Мирослав
dc.contributor.authorМищишин, Юрій
dc.contributor.authorРепин, Ігор
dc.contributor.authorNaumko, Ihor
dc.contributor.authorBatsevych, Nataliia
dc.contributor.authorFedoryshyn, Yurij
dc.contributor.authorPavlyuk, Myroslav
dc.contributor.authorMyshchyshyn, Yuriy
dc.contributor.authorRepyn, Igor
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-07-03T07:16:19Z
dc.date.available2023-07-03T07:16:19Z
dc.date.created2021-02-23
dc.date.issued2021-02-23
dc.description.abstractМета. Дослідити особливості просторового розподілу товщини і палеорельєфу базальтів лучичівської товщі ратнівської світи трапової формації едіакарію Ратне-Камінь-Каширської площі Західної Волині за допомогою карт товщини і рельєфу палеоповерхні для проведення кореляції між вказаними параметрами товщі та просторовою зміною концентрацій самородномідного зруденіння і його локалізацією відносно покрівлі (підошви) товщі. Методика. Включає польові геологічні дослідження; петрографію базальтів, структурні особливості (ступінь розкристалізації мезостазису, структурне положення мінералів та, зокрема, міді, співвідношення глобулярних утворень і мінералів, які їх оточують, взаємовідношення між глобулями), макро- та мікротекстурні особливості порід; геохімічні дослідження: встановлення вмісту основних хімічних компонентів порід методом валового хімічного аналізу та вмісту міді; геолого-морфоструктурні дослідження: побудова карти палеорельєфу і товщини лучичівської товщі трапової формації (за даними розрізу свердловин). Результати. На основі побудованих карт товщини і палео-поверхні Лучичівської товщі показано просторову мінливість товщини базальтів та відображення результативної тектонічної ситуації на її палеоповерхні, які можна “читати” за елементами рельєфу. Встановлено, що високі вмісти міді в базальтах просторово приурочені до ділянок максимальних товщин і зміщені за вертикаллю до припокрівельної та, частково, припідошвенної частин товщі базальтів, а ступінь їхньої розкристалізації наростає у напрямку внутрішніх частин тіл. Така ситуація з просторовим розташуванням самородномідного зруденіння вказує на існування в межах вказаних ділянок локальних ізольованих термостатованих систем, які еволюціонували у своїх внутрішніх частинах в умовах, що були наближені до інтрузивних (відносно повільне зниження температури розплаву, кристалізація породних відмін практично позбавлених вулканічного скла – долерито-базальтів з переходом до долеритів у центральній частині). Такі фізико-хімічні умови зумовили тривалу міграцію газових, газово-рідинних та рідинних флюїдів, забезпечуючи супутню екстракцію, концентрацію, перенесення і відкладання не лише самородної міді, але й цілого ряду петрогенних оксидів (луги, залізо, частково кальцій, сіліцій). Останні утворювали згодом низку низькотемпературних мінералів, найбільш поширеними з яких є цеоліти, кальцит, сполуки заліза. На ділянках з малою та мінімальною товщиною базальтів вказані вище факти спостерігаються в редукованому вигляді, а подекуди практично відсутні. Встановлено повну відсутність ознак формування гідротермальної міднорудної мінералізації. Останнє підтверджує той факт, що на сьогодні геологічній науці невідомі факти утворення самородномідної мінералізації гідротермального типу. Викладені геологічні та петрогеохімічні факти достовірно нами встановлені і дають підстави розглядати сценарій процесу утворення самородномідної рудної мінералізації стосовно до флюїднолікваційної гіпотези, розробленої і запропонованої свого часу авторами. Наукова новизна. Вперше побудовано карти товщини і рельєфу палеоповерхні базальтів лучичівської товщі трапової формації едіакарію Ратне-Камінь-Каширської площі Західної Волині. Вперше на підставі опрацювання фактичного матеріалу показано, що вертикальний розподіл і локалізація самородномідної мінералізації в межах базальтових тіл закономірно пов’язані з їхньою товщиною, а значення вмісту самородної міді знаходиться у прямій залежності з товщиною тіла, досягаючи максимуму на ділянках з максимальною товщиною і фонових значень при мінімальній товщині. Практична значимість. Вперше геологічні, петрографічні, геолого-морфоструктурні дані зіставлено із вмістом міді у базальтах лучичівської товщі. Запропонований підхід може бути використано виробничими організаціями геологічного профілю при проведенні пошуково-розвідувальних робіт з метою підготовки перспективних площ до розвідки Північногірницького і Рафалівського рудоносних полів (рудних вузлів) у межах Ратнівської горст-антикліналі. Отриманий оригінальний матеріал може бути поширений як нова методика пошуків самородномідного зруденіння на інших площах поширення трапової формації.
dc.description.abstractThe main purpose of this paper is to investigate the peculiarities of the spatial distribution of thickness and paleorelief of continental flood basalts of Luchychi stratum of Ratne suite of the Ediacaran of the Ratne–Kamin-Kashyrskyi Area in Western Volyn using maps of the thickness and relief of the paleosurface. The study also focuses on correlation between the specified parameters of the stratum and the spatial change of concentrations of native mineralization and its localization relative to the roof (sole) of the stratum. Method. The research applies a number of methods, including field geological surveys; petrography of basalts, structural features (degree of crystallization of mesostasis, structural position of minerals and, in particular, copper, ratio of globular formations and minerals that surround them, relationship between globules), macro- and microtextural features of rocks; geochemical research: determination of the content of the main chemical components of the rocks by the method of gross chemical analysis and copper content; geological and morphostructural studies: construction of a map of paleorelief and thickness of continental flood basalt of the Luchichiv stratum (according to the section of wells). Results. The constructed maps of the thickness and paleo surface of the Luchychi stratum show the spatial variability of the basalt thickness and the reflection of the effective tectonic situation on its paleo surface, which can be “read” by relief elements. It is established that high copper content in basalts is spatially confined to areas of maximum thickness and shifted vertically to the near-roof and, partially, plantar parts of the basalt thickness, and the degree of their crystallization increases in the direction of the inner parts of bodies. This situation with the spatial arrangement of native mineralization indicates the existence within these areas of local isolated thermostated systems. They evolved in their internal parts in conditions close to the intrusive ones (relatively slow decrease in melt temperature, crystallization of rock differences almost devoid of volcanic glass – dolerite-basalts with the transition to dolerites in the central part). Such physicochemical conditions caused long-term migration of gaseous, gaseous-liquid and liquid fluids, providing concomitant extraction, concentration, transfer and deposition not only of native copper, but also a number of petrogenic oxides (alkalis, iron, partially calcium, silicium). The latter subsequently formed a number of low-temperature minerals, the most common of which are zeolites, calcite, and iron compounds. In areas with small and minimum thickness of basalts, the above facts are observed in a reduced form, and in some places are virtually absent. The research has established the complete absence of signs of hydrothermal copper ore mineralization. The latter indicates the lack of evidence about the formation of native mineralization of the hydrothermal type. We provide the geological and petrogeochemical facts that give grounds to consider the scenario of the process of formation of native copper mineralization in relation to the fluid liquidation hypothesis, earlier developed and proposed by the authors. Scientific novelty. For the first time, the study made it possible to construct maps of the thickness and relief of the paleo surface of the basalts of the Luchychi strata of the Ratne– Kamin-Kashyrskyi area of Western Volyn. Based on the actual material it is shown that the vertical distribution and localization of native mineralization within basaltic bodies are naturally related to their thickness. The value of native copper is directly related to body thickness, reaching a maximum in areas with maximum thickness and background values at the minimum thickness. Practical significance. For the first time, geological, petrographic, geological and morphostructural data were compared with the copper content in basalts of the Luchichi stratum. The proposed approach can be used by geological production organizations in conducting exploration work to prepare promising areas for exploration of the North-Hirnyky and Rafalivka ore fields (ore nodes) within the Ratne Horst anticline. The obtained original material can be distributed as a new method of native mineralization search in other areas of the continental flood basalts distribution.
dc.format.extent36-47
dc.format.pages12
dc.identifier.citationPeculiarities of the distribution of thickness and paleo-surfase relief of basalts of Luchychi strata (Western Volyn) / Ihor Naumko, Nataliia Batsevych, Yurij Fedoryshyn, Myroslav Pavlyuk, Yuriy Myshchyshyn, Igor Repyn // Geodynamics. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — No 1(30). — P. 36–47.
dc.identifier.citationenPeculiarities of the distribution of thickness and paleo-surfase relief of basalts of Luchychi strata (Western Volyn) / Ihor Naumko, Nataliia Batsevych, Yurij Fedoryshyn, Myroslav Pavlyuk, Yuriy Myshchyshyn, Igor Repyn // Geodynamics. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — No 1(30). — P. 36–47.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/jgd2021.01.036
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59345
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГеодинаміка, 1(30), 2021
dc.relation.ispartofGeodynamics, 1(30), 2021
dc.relation.referencesBakumenko, I. T., Fedoryshyn, Yu. I. (2005). Melt
dc.relation.referencesinclusions in plagioclases of Volynian basalts.
dc.relation.referencesMineralogical Museums. Saint-Peterburg: Department
dc.relation.referencesof Mineralogy, SPbSU, 215.
dc.relation.referencesBarsukov, V. L., Rjabchikov, I. D. (1980) On the
dc.relation.referencessource of ore material. Geochemistry, 10, 1439–1449 (in Russian).
dc.relation.referencesBatsevych, N. V., Myshhyshyn, Yu. S., Naumko, І. М.
dc.relation.references(2018). Relief of paleo-surfase and thickness of
dc.relation.referencesbasalts of Luchychi Strata of the trappean formation
dc.relation.referenceswithin the limits of the Ratno–Kamin-Kashyrsk
dc.relation.referencesArea (Western Volyn). Modern Problems of
dc.relation.referencesLithology of Sedimentary Basins of Ukraine
dc.relation.referencesand Adjantent Territories: Proceedings of the
dc.relation.referencesInternational Scientific Conference (Kyiv, Ukraine,
dc.relation.referencesSeptember 24–26, 2018). Kyiv, 2018, 16.
dc.relation.referencesBatsevych, N. V., Naumko, I. M., Bilyk, L. K. (2016).
dc.relation.referencesPetrochemical features of volcanites of the trap
dc.relation.referencesformation of the joint zone of the Volyn Paleozoic
dc.relation.referencesuplift and the Volyn-Podillya monocline.
dc.relation.referencesGeodynamics, 1 (20), 75–93 (in Ukrainian). DOI: 10.23939/jgd2016.01.075.
dc.relation.referencesBatsevych, N., Naumko, I., Fedoryshyn, Yu. (2016).
dc.relation.referencesPeculiarities of copper behavior in mineral-forming
dc.relation.referencesfluids during the formation of native mineralization
dc.relation.referencesin the volcanites of trap formation of the Western
dc.relation.referencesVolhynia. Tenth scientific readings named after
dc.relation.referencesAcademician Yevhen Lazarenko: materials (Lviv–
dc.relation.referencesChinadiyeve, September 9–11, 2016). Lviv: LNU
dc.relation.referencesimeni Ivana Franka, 13–15 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesBatsevych, N. V., Naumko, I. M., Repyn, I. V. (2019).
dc.relation.referencesSome features of the relief of the paleo-surface
dc.relation.referencesand the distribution of basalt thicknesses of the
dc.relation.referencesZabolottya suite of trap formation within RatnoKamin-Kashyrsk Square (Western Volyn).
dc.relation.referencesAchievements and prospects for the development
dc.relation.referencesof geological science in Ukraine: Proceedings of
dc.relation.referencesthe scientific conference dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation. M. P. Semenenko NAS
dc.relation.referencesof Ukraine (Kyiv, May 14–16, 2019), Kyiv: IGMR
dc.relation.referencesof the NAS of Ukraine, 2, 13–15 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesChetverikov, L. (1959). Features of the structure of
dc.relation.referenceslava sheets in the river basin Nizym (Central part
dc.relation.referencesof the Tunguska basin). Geology and exploration, 3, 65–79.
dc.relation.referencesDrever H. Jf. (1960) Immiscibility in the picritic
dc.relation.referencesintrusion at Igdlorssuit, West Greenland // Internat. Geol. Congr. Report (Nord. Copenhagen). S. 21, Part 13, 47–58.
dc.relation.referencesFedoryshyn, Yu. I., Tkachuk, A. M, Nesterovych, N. V.,
dc.relation.referencesKhomyakova, O. G, Repyn, I. V. (2010) Structural
dc.relation.referencesand petrographic variability of the internal structure
dc.relation.referencesof basaltic outcrops of the Volyn trap formation in
dc.relation.referencesconnection with liquation processes. Mineral.
dc.relation.referencesCollection, 60, 1, 47–57 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesFedoryshyn Yu. I., Naumko I.., Nesterovych N.,
dc.relation.referencesJakovenko M., Triska N. (2012) The nature of
dc.relation.referencesalmond-shaped formations in the basalts of Volyn
dc.relation.references(ontogenic aspect). Mineral collection. 62, 1, 63–82 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesKvasnytsya, I. V., Pavlyshyn, V. I., Kosovskyi, Ya. O.
dc.relation.references(2009). Native copper of Ukraine: geological
dc.relation.referencesposition, mineralogy and crystallogenesis. Kyiv:
dc.relation.referencesLogos (in Ukrainian).
dc.relation.referencesLazarenko, E. K., Matkovskyi, O. I., Vynar, O. M.,
dc.relation.referencesShashkina, V. P., Hnativ, H. M. (1960). Mineralogy
dc.relation.referencesof igneous complexes of the Western Volyn, Lviv:
dc.relation.referencesVyd-vo Lviv. Un-tu (in Ukrainian).
dc.relation.referencesMalinin, S. D., Khitarov, N. I. (1984). Ore and petrogenic elements in the system of magmatic melt–
dc.relation.referencesfluid. Geochemistry, 2, 183–196 (in Russian).
dc.relation.referencesMelnychuk, G. V. (2014). Tectonics and the origin of
dc.relation.referencesthe Volyn Paleozoic uplift. Geol. Journ, 3 (348), 28–38 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesMelnychuk, V. G. (2010). Geology and copper-bearing
dc.relation.referencesof the ower-vendian trappean complexes of southwestern part of the Easteuropean platform. Thesis
dc.relation.referencesfor a doctor’s degree in Geology, by speciality 04.00.01. “General and Regional Geology”, 2010
dc.relation.references(in Ukrainian).
dc.relation.referencesMelnychuk, V. G. (2018). Criteria for forecasting
dc.relation.referencescopper mineralization in the trap Volyn. Mineral.
dc.relation.referencesCollection, 68, 1, 36–39 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesNaumko, I. M. Fluid regime of mineral genesis of the
dc.relation.referencesrock-ore complexes of Ukraine (based on inclusions
dc.relation.referencesin minerals of typical parageneses): Thesis for a
dc.relation.referencesdoctor’s degree in Geology by speciality 04.00.02.
dc.relation.references“Geochemistry”, 2006 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesNaumko, I. M., Batsevich, N. V. (2016). On the role
dc.relation.referencesof fluids at different stages of the formation of
dc.relation.referencesnative-copper concentrations in volcanics of trap
dc.relation.referencesformation of the Western Volyn. Modern problems
dc.relation.referencesof theoretical, experimental and applied mineralogy
dc.relation.references(Yushkin readings–2016): materials of the
dc.relation.referencesmineralogical seminar with international participation
dc.relation.references(Syktyvkar, Komi Republic, Russia, May 17–20, 2016). Syktyvkar, 245–246 (in Russian).
dc.relation.referencesNaumko, I. M., Batsevych, N. V., Fedoryshyn, Yu. I.,
dc.relation.referencesMyshhyshyn, Yu. S., Repyn, I. V. (2020). Paleomorphostructural plans and thickneses distribution of
dc.relation.referencesvolcanites of the Vend trappean formation within the
dc.relation.referenceslimits of the Ratno–Kamin-Kashirsk Area (Western
dc.relation.referencesVolyn). Precambrian: rock associations and their
dc.relation.referencesore mineralization: Proceedings of the International
dc.relation.referencesScientific Conference (Kyiv, September 22–24, 2020).
dc.relation.referencesKyiv, 86–89. ISBN 978-966-02-9361-8 (electronic
dc.relation.referencesedition) (in Ukrainian).
dc.relation.referencesNaumko, I. M., Fedoryshyn, Yu. I., Batsevych, N. V.
dc.relation.references(2016). Fluid-liquation hypothesis of the origin of
dc.relation.referencesnative mineralization in the volcanites of trap
dc.relation.referencesformation of theWestern Volyn. Reports of the NAS
dc.relation.referencesof Ukraine, 9, 69–78 (in Ukrainian) DOI:
dc.relation.referenceshttps://dx.doi.org//10.15407/dopovidi2016.09.069.
dc.relation.referencesNaumko, I. M., Fedoryshyn, Yu. I., Batsevych, N. V.
dc.relation.referencesA new fluid-liquation hypothesis of the origin of
dc.relation.referencesnative cooper mineralization in volcanites of
dc.relation.referencestrappean formation of the Western Volyn Area
dc.relation.references(Ukraine). East European Scientific Journal, 4
dc.relation.references(20), 1, 41–50 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesNaumko, I. M., Fedoryshyn, Yu. I., Nesterovych, N. V.,
dc.relation.referencesTelepko, L. F., Sakhno, B. E. (2013а). Conditions
dc.relation.referencesfor the formation of veinlet-impregnated
dc.relation.referencesmineralization in the sediments of the Luchychiv
dc.relation.referencesstratum formation of the joint zone of the Volyn
dc.relation.referencesPaleozoic uplift and the Volyn-Podillya monocline
dc.relation.referencesof the Western Volyn. Reports of the NAS of
dc.relation.referencesUkraine, 10, 116–123 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesNaumko, I., Pavlyuk, M., Nesterovych, N., Fedoryshyn, Yu., Triska, N. (2013b). The evolution
dc.relation.referencesnature of the processes of fluid transfer and
dc.relation.referenceslocalization of copper in the basic volcanites of
dc.relation.referencestrappean formation of the Western Volyn (on the
dc.relation.referencesexample of the Luchychi stratum). Geology and
dc.relation.referencesgeochemistry of combustible minerals, 1–2 (162–163), 42–59 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesNesterovych, N. V. (20-14). Geochemistry of fluids of
dc.relation.referencesformation medium of copper-bearing parageneses
dc.relation.referencesin volcanites of the trappean formation of areas of
dc.relation.referencesjunction of the Volyn Paleozoic uplift with the
dc.relation.referencesVolyn-Podillya monocline: Thesis for a candidate’s degree in Geology (equivalent to Philosophy
dc.relation.referencesDoctor) by speciality 04.00.02. “Geochemistry. (in
dc.relation.referencesUkrainian).
dc.relation.referencesNesterovich, N. V., Kosovskij, Ja. A., Naumko, I. M.,
dc.relation.referencesFedorishin, Ju. I. (2014). Pyroclastic pisolithes of
dc.relation.referencesthe trap formation of northwestern Volyn (LukovskoRatnovska horst zone). Domestic Geology, 1, 41–47 (in Russian).
dc.relation.referencesOvchinnikov, L. N., Banshchikova, I. V., Vasil’ev, E. V. (1982). Inclusions of melts and
dc.relation.referencessolutions are direct witnesses of the ore-generating
dc.relation.referencesrole of magmas. Thermobarogeochemistry in
dc.relation.referencesgeology, Vladivostok: DVNC AN SSSR, 33–37 (in Russian).
dc.relation.referencesPrykhod’ko, V. L. (2005). Reconstruction of the structural
dc.relation.referencesplan and stages of trappean volcanism of VolynPodillya in the Late Proterozoic: Thesis for
dc.relation.referencescandidate’s degree in Geology by speciality 04.00.01. “General and Regional Geology”,
dc.relation.referencesKiev (in Ukrainian).
dc.relation.referencesPrykhodko, V. L., Kosovskij, Ya. O., Ivaniv, I. N. (1993).
dc.relation.referencesProspects of copper-bearing volcanites of Volyn
dc.relation.referencesSeries Lukowski Ratne horst zone. Geol. Journ., 4, 138–143 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesVelikanov, V. A., Aseeva, E. A., Fedonkin, M. A. (1983).
dc.relation.referencesWend of Ukraine. Kiev: Nauk. dumka (in Russian).
dc.relation.referencesVolovnik, B. Ja. (1990). Terrigenous-volcanogenic
dc.relation.referencesformation. Lower Vend. Geotektonics of VolynPodolia, Kiev: Nauk. dumka, 76–83 (in Russian).
dc.relation.referencesVolovnik, B. Ja. (1975). Trap formation of VolynPodolia. Tektonics and stratigraphy, 8, 28–33 (in Russian).
dc.relation.referencesWeihua, Liu, McPhail, D. C. (2005). Thermodynamic
dc.relation.referencesproperties of copper chloride complexes and
dc.relation.referencescopper transport in magmatic-hydrothermal solutions.
dc.relation.referencesChemical Geology, 221, 1–2, 21–39.
dc.relation.referencesenBakumenko, I. T., Fedoryshyn, Yu. I. (2005). Melt
dc.relation.referenceseninclusions in plagioclases of Volynian basalts.
dc.relation.referencesenMineralogical Museums. Saint-Peterburg: Department
dc.relation.referencesenof Mineralogy, SPbSU, 215.
dc.relation.referencesenBarsukov, V. L., Rjabchikov, I. D. (1980) On the
dc.relation.referencesensource of ore material. Geochemistry, 10, 1439–1449 (in Russian).
dc.relation.referencesenBatsevych, N. V., Myshhyshyn, Yu. S., Naumko, I. M.
dc.relation.referencesen(2018). Relief of paleo-surfase and thickness of
dc.relation.referencesenbasalts of Luchychi Strata of the trappean formation
dc.relation.referencesenwithin the limits of the Ratno–Kamin-Kashyrsk
dc.relation.referencesenArea (Western Volyn). Modern Problems of
dc.relation.referencesenLithology of Sedimentary Basins of Ukraine
dc.relation.referencesenand Adjantent Territories: Proceedings of the
dc.relation.referencesenInternational Scientific Conference (Kyiv, Ukraine,
dc.relation.referencesenSeptember 24–26, 2018). Kyiv, 2018, 16.
dc.relation.referencesenBatsevych, N. V., Naumko, I. M., Bilyk, L. K. (2016).
dc.relation.referencesenPetrochemical features of volcanites of the trap
dc.relation.referencesenformation of the joint zone of the Volyn Paleozoic
dc.relation.referencesenuplift and the Volyn-Podillya monocline.
dc.relation.referencesenGeodynamics, 1 (20), 75–93 (in Ukrainian). DOI: 10.23939/jgd2016.01.075.
dc.relation.referencesenBatsevych, N., Naumko, I., Fedoryshyn, Yu. (2016).
dc.relation.referencesenPeculiarities of copper behavior in mineral-forming
dc.relation.referencesenfluids during the formation of native mineralization
dc.relation.referencesenin the volcanites of trap formation of the Western
dc.relation.referencesenVolhynia. Tenth scientific readings named after
dc.relation.referencesenAcademician Yevhen Lazarenko: materials (Lviv–
dc.relation.referencesenChinadiyeve, September 9–11, 2016). Lviv: LNU
dc.relation.referencesenimeni Ivana Franka, 13–15 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenBatsevych, N. V., Naumko, I. M., Repyn, I. V. (2019).
dc.relation.referencesenSome features of the relief of the paleo-surface
dc.relation.referencesenand the distribution of basalt thicknesses of the
dc.relation.referencesenZabolottya suite of trap formation within RatnoKamin-Kashyrsk Square (Western Volyn).
dc.relation.referencesenAchievements and prospects for the development
dc.relation.referencesenof geological science in Ukraine: Proceedings of
dc.relation.referencesenthe scientific conference dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation. M. P. Semenenko NAS
dc.relation.referencesenof Ukraine (Kyiv, May 14–16, 2019), Kyiv: IGMR
dc.relation.referencesenof the NAS of Ukraine, 2, 13–15 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenChetverikov, L. (1959). Features of the structure of
dc.relation.referencesenlava sheets in the river basin Nizym (Central part
dc.relation.referencesenof the Tunguska basin). Geology and exploration, 3, 65–79.
dc.relation.referencesenDrever H. Jf. (1960) Immiscibility in the picritic
dc.relation.referencesenintrusion at Igdlorssuit, West Greenland, Internat. Geol. Congr. Report (Nord. Copenhagen). S. 21, Part 13, 47–58.
dc.relation.referencesenFedoryshyn, Yu. I., Tkachuk, A. M, Nesterovych, N. V.,
dc.relation.referencesenKhomyakova, O. G, Repyn, I. V. (2010) Structural
dc.relation.referencesenand petrographic variability of the internal structure
dc.relation.referencesenof basaltic outcrops of the Volyn trap formation in
dc.relation.referencesenconnection with liquation processes. Mineral.
dc.relation.referencesenCollection, 60, 1, 47–57 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenFedoryshyn Yu. I., Naumko I.., Nesterovych N.,
dc.relation.referencesenJakovenko M., Triska N. (2012) The nature of
dc.relation.referencesenalmond-shaped formations in the basalts of Volyn
dc.relation.referencesen(ontogenic aspect). Mineral collection. 62, 1, 63–82 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenKvasnytsya, I. V., Pavlyshyn, V. I., Kosovskyi, Ya. O.
dc.relation.referencesen(2009). Native copper of Ukraine: geological
dc.relation.referencesenposition, mineralogy and crystallogenesis. Kyiv:
dc.relation.referencesenLogos (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenLazarenko, E. K., Matkovskyi, O. I., Vynar, O. M.,
dc.relation.referencesenShashkina, V. P., Hnativ, H. M. (1960). Mineralogy
dc.relation.referencesenof igneous complexes of the Western Volyn, Lviv:
dc.relation.referencesenVyd-vo Lviv. Un-tu (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenMalinin, S. D., Khitarov, N. I. (1984). Ore and petrogenic elements in the system of magmatic melt–
dc.relation.referencesenfluid. Geochemistry, 2, 183–196 (in Russian).
dc.relation.referencesenMelnychuk, G. V. (2014). Tectonics and the origin of
dc.relation.referencesenthe Volyn Paleozoic uplift. Geol. Journ, 3 (348), 28–38 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenMelnychuk, V. G. (2010). Geology and copper-bearing
dc.relation.referencesenof the ower-vendian trappean complexes of southwestern part of the Easteuropean platform. Thesis
dc.relation.referencesenfor a doctor’s degree in Geology, by speciality 04.00.01. "General and Regional Geology", 2010
dc.relation.referencesen(in Ukrainian).
dc.relation.referencesenMelnychuk, V. G. (2018). Criteria for forecasting
dc.relation.referencesencopper mineralization in the trap Volyn. Mineral.
dc.relation.referencesenCollection, 68, 1, 36–39 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenNaumko, I. M. Fluid regime of mineral genesis of the
dc.relation.referencesenrock-ore complexes of Ukraine (based on inclusions
dc.relation.referencesenin minerals of typical parageneses): Thesis for a
dc.relation.referencesendoctor’s degree in Geology by speciality 04.00.02.
dc.relation.referencesen"Geochemistry", 2006 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenNaumko, I. M., Batsevich, N. V. (2016). On the role
dc.relation.referencesenof fluids at different stages of the formation of
dc.relation.referencesennative-copper concentrations in volcanics of trap
dc.relation.referencesenformation of the Western Volyn. Modern problems
dc.relation.referencesenof theoretical, experimental and applied mineralogy
dc.relation.referencesen(Yushkin readings–2016): materials of the
dc.relation.referencesenmineralogical seminar with international participation
dc.relation.referencesen(Syktyvkar, Komi Republic, Russia, May 17–20, 2016). Syktyvkar, 245–246 (in Russian).
dc.relation.referencesenNaumko, I. M., Batsevych, N. V., Fedoryshyn, Yu. I.,
dc.relation.referencesenMyshhyshyn, Yu. S., Repyn, I. V. (2020). Paleomorphostructural plans and thickneses distribution of
dc.relation.referencesenvolcanites of the Vend trappean formation within the
dc.relation.referencesenlimits of the Ratno–Kamin-Kashirsk Area (Western
dc.relation.referencesenVolyn). Precambrian: rock associations and their
dc.relation.referencesenore mineralization: Proceedings of the International
dc.relation.referencesenScientific Conference (Kyiv, September 22–24, 2020).
dc.relation.referencesenKyiv, 86–89. ISBN 978-966-02-9361-8 (electronic
dc.relation.referencesenedition) (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenNaumko, I. M., Fedoryshyn, Yu. I., Batsevych, N. V.
dc.relation.referencesen(2016). Fluid-liquation hypothesis of the origin of
dc.relation.referencesennative mineralization in the volcanites of trap
dc.relation.referencesenformation of theWestern Volyn. Reports of the NAS
dc.relation.referencesenof Ukraine, 9, 69–78 (in Ukrainian) DOI:
dc.relation.referencesenhttps://dx.doi.org//10.15407/dopovidi2016.09.069.
dc.relation.referencesenNaumko, I. M., Fedoryshyn, Yu. I., Batsevych, N. V.
dc.relation.referencesenA new fluid-liquation hypothesis of the origin of
dc.relation.referencesennative cooper mineralization in volcanites of
dc.relation.referencesentrappean formation of the Western Volyn Area
dc.relation.referencesen(Ukraine). East European Scientific Journal, 4
dc.relation.referencesen(20), 1, 41–50 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenNaumko, I. M., Fedoryshyn, Yu. I., Nesterovych, N. V.,
dc.relation.referencesenTelepko, L. F., Sakhno, B. E. (2013a). Conditions
dc.relation.referencesenfor the formation of veinlet-impregnated
dc.relation.referencesenmineralization in the sediments of the Luchychiv
dc.relation.referencesenstratum formation of the joint zone of the Volyn
dc.relation.referencesenPaleozoic uplift and the Volyn-Podillya monocline
dc.relation.referencesenof the Western Volyn. Reports of the NAS of
dc.relation.referencesenUkraine, 10, 116–123 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenNaumko, I., Pavlyuk, M., Nesterovych, N., Fedoryshyn, Yu., Triska, N. (2013b). The evolution
dc.relation.referencesennature of the processes of fluid transfer and
dc.relation.referencesenlocalization of copper in the basic volcanites of
dc.relation.referencesentrappean formation of the Western Volyn (on the
dc.relation.referencesenexample of the Luchychi stratum). Geology and
dc.relation.referencesengeochemistry of combustible minerals, 1–2 (162–163), 42–59 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenNesterovych, N. V. (20-14). Geochemistry of fluids of
dc.relation.referencesenformation medium of copper-bearing parageneses
dc.relation.referencesenin volcanites of the trappean formation of areas of
dc.relation.referencesenjunction of the Volyn Paleozoic uplift with the
dc.relation.referencesenVolyn-Podillya monocline: Thesis for a candidate’s degree in Geology (equivalent to Philosophy
dc.relation.referencesenDoctor) by speciality 04.00.02. "Geochemistry. (in
dc.relation.referencesenUkrainian).
dc.relation.referencesenNesterovich, N. V., Kosovskij, Ja. A., Naumko, I. M.,
dc.relation.referencesenFedorishin, Ju. I. (2014). Pyroclastic pisolithes of
dc.relation.referencesenthe trap formation of northwestern Volyn (LukovskoRatnovska horst zone). Domestic Geology, 1, 41–47 (in Russian).
dc.relation.referencesenOvchinnikov, L. N., Banshchikova, I. V., Vasil’ev, E. V. (1982). Inclusions of melts and
dc.relation.referencesensolutions are direct witnesses of the ore-generating
dc.relation.referencesenrole of magmas. Thermobarogeochemistry in
dc.relation.referencesengeology, Vladivostok: DVNC AN SSSR, 33–37 (in Russian).
dc.relation.referencesenPrykhod’ko, V. L. (2005). Reconstruction of the structural
dc.relation.referencesenplan and stages of trappean volcanism of VolynPodillya in the Late Proterozoic: Thesis for
dc.relation.referencesencandidate’s degree in Geology by speciality 04.00.01. "General and Regional Geology",
dc.relation.referencesenKiev (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenPrykhodko, V. L., Kosovskij, Ya. O., Ivaniv, I. N. (1993).
dc.relation.referencesenProspects of copper-bearing volcanites of Volyn
dc.relation.referencesenSeries Lukowski Ratne horst zone. Geol. Journ., 4, 138–143 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenVelikanov, V. A., Aseeva, E. A., Fedonkin, M. A. (1983).
dc.relation.referencesenWend of Ukraine. Kiev: Nauk. dumka (in Russian).
dc.relation.referencesenVolovnik, B. Ja. (1990). Terrigenous-volcanogenic
dc.relation.referencesenformation. Lower Vend. Geotektonics of VolynPodolia, Kiev: Nauk. dumka, 76–83 (in Russian).
dc.relation.referencesenVolovnik, B. Ja. (1975). Trap formation of VolynPodolia. Tektonics and stratigraphy, 8, 28–33 (in Russian).
dc.relation.referencesenWeihua, Liu, McPhail, D. C. (2005). Thermodynamic
dc.relation.referencesenproperties of copper chloride complexes and
dc.relation.referencesencopper transport in magmatic-hydrothermal solutions.
dc.relation.referencesenChemical Geology, 221, 1–2, 21–39.
dc.relation.urihttps://dx.doi.org//10.15407/dopovidi2016.09.069
dc.rights.holder© Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2021
dc.rights.holder© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2021
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2021
dc.rights.holder© Naumko Ihor, Batsevych Nataliia, Fedoryshyn Yurij, Myshchyshyn Yuriy, Repyn Igor
dc.subjectтрапи
dc.subjectедіакарій
dc.subjectтовщина
dc.subjectпалеорельєф
dc.subjectлучичівська товща
dc.subjectРатне–Камінь-Каширська площа
dc.subjectЗахідна Волинь
dc.subjectcontinental flood basalts
dc.subjectEdiacaran
dc.subjectthickness
dc.subjectpaleorelief
dc.subjectLuchychi stratum
dc.subjectRatne–Kamin-Kashyrskyi area
dc.subjectWestern Volyn
dc.subject.udc551.7
dc.subject.udc553.431
dc.subject.udc552.323(4
dc.subject.udc5) (477.8)
dc.titlePeculiarities of the distribution of thickness and paleo-surfase relief of basalts of Luchychi strata (Western Volyn)
dc.title.alternativeОсобливості розподілу товщини і рельєфу палеоповерхні базальтів Лучичівської товщі (Західна Волинь)
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2021n1_30__Naumko_I-Peculiarities_of_the_distribution_36-47.pdf
Size:
813.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2021n1_30__Naumko_I-Peculiarities_of_the_distribution_36-47__COVER.png
Size:
621.1 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.98 KB
Format:
Plain Text
Description: