Software for 4d modelling of construction projects

Abstract

Найскладніші проекти в галузі архітектури, техніки та будівництва передбачають міжгалузеву співпрацю та обмін великими наборами будівельних даних. Традиційно, зусилля зі співпраці в усіх дисциплінах ґрунтувались на частому обміні 2D-рисунками та документами. Однак протягом останнього десятиліття широке впровадження інструментів об'єктно-орієнтованого автоматизованого проектування (САПР) посилило інтереси в побудові інформаційного моделювання (BIM). Ідея концепції побудови інформаційної моделі (BIM) полягає у створенні та управлінні даними про весь цикл будівельного циклу у віртуальній моделі, де зберігається вся інформація. Для управління цими даними нам потрібне програмне забезпечення для 3D, 4D та 5D моделювання. Ця стаття містить інформацію про зібрані та представлені 3D та 4D програмне забезпечення. Технічний університет м. Кошице на факультеті будівництва забезпечує відповідний рівень бакалавра, магістра та докторантури університету. У статті наведено інформацію про те, яка область інформаційного моделювання будівництва була головною метою у вирішенні магістерських робіт. Представлено кількість і частку студентської роботи в галузі технологій та менеджменту в галузі будівництва, яка зосереджена на технології BIM протягом останніх 6 років.
Most complex projects in the Architecture, Engineering, and Construction industries involve multidisciplinary collaboration and the exchange of large building data set. Traditionally, the collaboration efforts across the disciplines have been based on the frequent exchange of 2D drawings and documents. However, during the past decade, the widespread adoption of object-oriented Computer-aided Design (CAD) tools has generated more interests in Building Information Modelling (BIM). Idea of Building information modelling (BIM) concept consist on creating and managing data of whole building lifetime cycle in virtual model, where all information are stored. For managing of those data we need software for 3D, 4D and 5D modelling. This article is information about 3D and 4D software are collected and presented. The Civil Engineering Faculty Technical University of Košice provides relevant bachelor, master and doctoral level of the university study. In article is information, which area of Building Information Modelling was main aim in solution of master theses. The number and proportion of the student's work in Technology and Management in Civil Engineering which focused on BIM technology for the last 6 years is presented.

Description

Keywords

інформаційне моделювання будівель (BIM), 3D and 4D моделювання, програмні засоби, магістерська кваліфікаційна робота, Building information modelling (BIM), 3D and 4D modelling, software tools, master diploma theses

Citation

Bašková R. Software for 4d modelling of construction projects / R. Bašková, A. Ňarjaš // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 877. — С. 235–240.