Теоретико-правові аспекти стратегічного планування у сфері інтегрованого управління кордонами України

dc.citation.epage14
dc.citation.issue4 (32)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage7
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorГарасимів, Тарас
dc.contributor.authorHarasymiv, Taras
dc.date.accessioned2023-03-16T08:57:23Z
dc.date.available2023-03-16T08:57:23Z
dc.date.created2021-10-10
dc.date.issued2021-10-10
dc.description.abstractУ статті визначено теоретико-правові аспекти актуальних проблем стратегічного планування у сфері інтегрованого управління кордонами та запропоновано практичні шляхи їх вирішення. Визначено, що інтегроване управління кордонами України є цілісною системою державного управління у сфері охорони та захисту кордонів України, що ґрунтується на міжнародних правових стандартах та поєднує адаптовані між собою системи управління усіх державних органів, які реалізовують діяльність у цій сфері з метою забезпечення відкритості та безпеки кордонів України. Базисом інтегрованого управління кордонами України є основоположні міжнародні правові принципи та стандарти у цій сфері. На підставі окресленої у Стратегії до 2025 р. дефініції інтегрованого управління кордонами виокремлено його характерологічні ознаки: специфічний суб’єктний склад, що включає в себе певні державні органи; діяльність є скоординованою, позаяк суб’єкти інтегрованого управління кордонами взаємодіють на відомчому, міжвідомчому, державному і міжнародному рівнях; інтегроване управління кордонами передбачає собою систему політичних, правових, економічних та організаційних заходів; основна мета – створення та підтримання балансу між забезпеченням належного рівня прикордонної безпеки і збереженням відкритості державного кордону для законного транскордонного співробітництва, а також для осіб, які подорожують. Висновується, що процес удосконалення механізмів реалізації державної політики зі стратегічного планування у сфері охорони та захисту кордонів України вимагає чіткої координації, цілеспрямованої на досягнення загальноєвропейських вимог.
dc.description.abstractThe article identifies the theoretical and legal aspects of current issues of strategic planning in the field of integrated border management and suggests practical ways to solve them. It is determined that the integrated border management of Ukraine is an integrated system of public administration in the field of protection and protection of Ukraine’s borders, based on international legal standards and combines adapted management systems of all state bodies implementing activities in this area to ensure openness and security of borders. Of Ukraine. The basis of integrated border management of Ukraine is the fundamental international legal principles and standards in this area. On the basis of the definition of integrated border management outlined in the Strategy until 2025, its characteristic features are singled out: specific subject composition, which includes certain state bodies; activities are coordinated, as the subjects of integrated border management interact at the departmental, interagency, state and international levels; integrated border management involves a system of political, legal, economic and organizational measures; the main goal is to create and maintain a balance between ensuring an adequate level of border security and maintaining the openness of the state border for legal cross-border cooperation, as well as for travelers. It is concluded that the process of improving the mechanisms of implementation of state policy on strategic planning in the field of protection and protection of Ukraine’s borders requires clear coordination aimed at achieving European requirements.
dc.format.extent7-14
dc.format.pages8
dc.identifier.citationГарасимів Т. Теоретико-правові аспекти стратегічного планування у сфері інтегрованого управління кордонами України / Тарас Гарасимів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 7–14.
dc.identifier.citationenHarasymiv T. (2021) Teoretyko-pravovi aspekty stratehichnoho planuvannia u sferi intehrovanoho upravlinnia kordonamy Ukrainy [Theoretical and legal aspects of strategic planning in the field of integrated border management of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky (Lviv), no 4 (32), pp. 7-14 [in Ukrainian].
dc.identifier.doihttp: //doi.org/10.23939/law2021.32.007
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57683
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 4 (32), 2021
dc.relation.references1. Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1102-р). База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016- %D1 %80/page (дата звернення: 27.09.2021).
dc.relation.references2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 27.09.2021).
dc.relation.references3. Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року затв. розпорядженням КМУ № 687-р від 24.07.2019 р. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/687-2019- %D1 %80#Text (дата звернення: 27.09.2021).
dc.relation.references4. Литвин М. М. (2012). Iнтегроване управління кордонами : підруч. Хмельницький, Видавництво НАДПСУ. – 416 с.
dc.relation.references5. Морохов О. О. (2019). Актуальні проблеми функціонування організаційно-правових механізмів стратегічного планування у сфері забезпечення безпеки державного кордону України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Т. 30 (69). № 5. С. 91–95.
dc.relation.references6. Литвин М. (2014). Концептуальні засади інтегрованого управління кордонами. Досвід упровадження в Україні. Наука і оборона. 2014. №1. – С. 3–7.
dc.relation.references7. Шишолін П., Віхтюк А., Середній В. (2011). Впровадження інтегрованого управління кордонами в сучасних умовах державотворення України. Державне управління. № 1. С. 10–13.
dc.relation.references8. Половніков В. В. (2019). Окремi питання правового регулювання інтегрованого управління кордонами України. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. № 21. – С. 47–56.
dc.relation.references9. Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/48-99- %D0 %BF#Text (дата звернення: 27.09.2021).
dc.relation.references10. Закон України “Про державний кордон України”. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text (дата звернення: 27.09.2021).
dc.relation.references11. Уряд схвалив Стратегію інтегрованого управління кордонами. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-strategiyu-integrovanogo-upravlinnya-kordonamiи (дата звернення: 27.09.2021).
dc.relation.references12. Ковалів М. В., Іваха В. О. (2015). Державно-правовий механізм забезпечення національної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. № 4. С. 162–169.
dc.relation.references13. Колеснік В. Т. (2015). Розвиток та удосконалення організаційно-правових механізмів державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1006 (дата звернення: 27.09.2021).
dc.relation.referencesen1. Stratehiia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy na period do 2021 roku [Strategy of public administration reform of Ukraine for the period up to 2021]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 chervnia 2016 r. No. 474 (v redaktsii rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 hrudnia 2018 r. No. 1102-r). Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ ru/474-2016- %D1 %80/page (data zvernennia: 27.09.2021).
dc.relation.referencesen2. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [The Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/984_011 (data zvernennia: 27.09.2021).
dc.relation.referencesen3. Stratehiia intehrovanoho upravlinnia kordonamy na period do 2025 roku zatv. rozporiadzhenniam KMU №687-r vid 24.07.2019 r [Strategy of integrated border management for the period up to 2025 approved. by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine 87687-r dated July 24, 2019]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019- %D1 %80#Text (data zvernennia: 27.09.2021).
dc.relation.referencesen4. Lytvyn M. M. (2012). Intehrovane upravlinnia kordonamy [Integrated border management]: pidruchnyk. Khmelnytskyi, Vydavnytstvo NADPSU. 416 p.
dc.relation.referencesen5. Morokhov O. O. (2019). Aktualni problemy funktsionuvannia orhanizatsiino-pravovykh mekhanizmiv stratehichnoho planuvannia u sferi zabezpechennia bezpeky derzhavnoho kordonu Ukrainy [Current problems of functioning of organizational and legal mechanisms of strategic planning in the field of ensuring the security of the state border of Ukraine]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia. T. 30 (69). No. 5. P. 91–95.
dc.relation.referencesen6. Lytvyn M. (2014). Kontseptualni zasady intehrovanoho upravlinnia kordonamy [Conceptual principles of integrated border management]. Dosvid uprovadzhennia v Ukraini. Nauka i oborona. 2014. No. 1. P. 3–7.
dc.relation.referencesen7. Shysholin P., Vikhtiuk A., Serednii V. (2011). Vprovadzhennia intehrovanoho upravlinnia kordonamy v suchasnykh umovakh derzhavotvorennia Ukrainy [Introduction of integrated border management in modern conditions of state formation of Ukraine]. Derzhavne upravlinnia. No. 1. P. 10–13.
dc.relation.referencesen8. Polovnikov V. V. (2019). Okremi pytannia pravovoho rehuliuvannia intehrovanoho upravlinnia kordonamy Ukrainy [Some issues of legal regulation of integrated border management of Ukraine]. Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. No. 21. P. 47–56.
dc.relation.referencesen9. Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia koordynatsii diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady ta orhaniv mistsevoho samovriaduvannia z pytan doderzhannia rezhymiv na derzhavnomu kordoni [On approval of the Procedure for coordination of activities of executive bodies and local self-government bodies on issues of observance of regimes at the state border]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/48-99- %D0 %BF#Text (data zvernennia: 27.09.2021).
dc.relation.referencesen10. Zakon Ukrainy “Pro derzhavnyi kordon Ukrainy” [Law of Ukraine "On the State Border of Ukraine"]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text (data zvernennia: 27.09.2021).
dc.relation.referencesen11. Uriad skhvalyv Stratehiiu intehrovanoho upravlinnia kordonamy [The Government approved the Integrated Border Management Strategy]. Uriadovyi portal. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvalivstrategiyu-integrovanogo-upravlinnya-kordonamiy (data zvernennia: 27.09.2021).
dc.relation.referencesen12. Kovaliv M. V., Ivakha V. O. (2015). Derzhavno-pravovyi mekhanizm zabezpechennia natsionalnoi bezpeky [State and legal mechanism for ensuring national security]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. No. 4. P. 162–169.
dc.relation.referencesen13. Kolesnik V. T. (2015). Rozvytok ta udoskonalennia orhanizatsiino-pravovykh mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia u sferi zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Development and improvement of organizational and legal mechanisms of public administration in the field of national security of Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. No. 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1006 (data zvernennia: 27.09.2021).
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
dc.relation.urihttps://zakon
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/48-99-
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text
dc.relation.urihttps://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-strategiyu-integrovanogo-upravlinnya-kordonamiи
dc.relation.urihttp://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1006
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
dc.relation.urihttps://zakon.rada
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-
dc.relation.urihttps://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvalivstrategiyu-integrovanogo-upravlinnya-kordonamiy
dc.rights.holder© Гарасимів Т., 2021
dc.subjectдержавний кордон
dc.subjectсуверенні права України
dc.subjectДержавна прикордонна служба України
dc.subjectстратегічне планування
dc.subjectінтегроване управління кордона суб’єкти інтегрованого управління кордонами
dc.subjectСтратегія інтегрованого управління кордонами
dc.subjectдержавна політика
dc.subjectstate border
dc.subjectsovereign rights of Ukraine
dc.subjectState Border Guard Service of Ukraine
dc.subjectstrategic planning
dc.subjectintegrated border management
dc.subjectsubjects of integrated border management
dc.subjectIntegrated border management strategy
dc.subjectpublic policy
dc.subject.udc340.1
dc.titleТеоретико-правові аспекти стратегічного планування у сфері інтегрованого управління кордонами України
dc.title.alternativeTheoretical and legal aspects of strategic planning in the field of integrated border management of Ukraine
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2021n4_Harasymiv_T-Theoretical_and_legal_aspects_7-14.pdf
Size:
756.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.76 KB
Format:
Plain Text
Description: