Поняття та ознаки юридичного конфлікту: соціологічно-правовий аналіз

Abstract

Проаналізовано підходи до розуміння юридичного конфлікту в історичній ретроспективі та у сучасних наукових дослідженнях. Розглянуто правовий конфлікт як явище, об’єктивно притаманне для кожного суспільства. Визначено особливості соціального та правового конфлікту. Розкрито відмінності між категоріями “суперечність” та “конфлікт”. З’ясовано ознаки соціального конфлікту та юридичного конфлікту. Охарактеризовано стадії правового конфлікту: передконфліктну стадію; стадію виникнення правових відносин; стадію розвитку конфлікту; стадію розв’язання конфлікту, післяконфліктну стадію.
Approaches to understanding a legal conflict in historical retrospect and in modern scientific researches are analyzed. The legal conflict is considered as a phenomenon that is objectively inherent in every society. The features of the social and legal conflict are identified. The differences between the categories “contradiction” and “conflict” are explained. The signs of the social conflict and the legal conflict have been identified. The stages of the legal conflict are characterized: the pre-conflict stage; the stage of legal relations; the stage of the conflict development; the conflict resolution stage, the postconflict stage.
Проанализированы подходы к пониманию юридического конфликта в исторической ретроспективе и в современных научных исследованиях. Рассмотрено правовой конфликт как явление, объективно присущее для каждого общества.Определены особенности социального и правового конфликта.Раскрыто различия между категориями “противоречие” и “конфликт”. Выяснено признаки социального конфликта и юридического конфликта. Охарактеризованы стадии правового конфликта: передконфликтную стадию; стадию возникновения правовых отношений; стадию развития конфликта; стадию разрешения конфликта; послеконфликтную стадию.

Description

Keywords

соціальний конфлікт, юридичний конфлікт, ознаки конфлікту, стадії розвитку конфлікту, social conflict, legal conflict, signs of conflict, stages of conflict development, социальный конфликт, юридический конфликт, признаки конфликта, стадии развития конфликта

Citation

Колич О. Поняття та ознаки юридичного конфлікту: соціологічно-правовий аналіз / Ольга Колич, Юрій Сесюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 1. — С. 54–60.