Кореляційні обґрунтування церковного і канонічного права

dc.citation.epage31
dc.citation.issue4 (32)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage22
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorСливка, Степан
dc.contributor.authorSlyvka, Stepan
dc.date.accessioned2023-03-16T08:57:33Z
dc.date.available2023-03-16T08:57:33Z
dc.date.created2021-10-10
dc.date.issued2021-10-10
dc.description.abstractУкраїнська Церква (особливо давня сільська) є надійним джерелом природнонадприродної канонічності, істини, справедливості та особливого національного світобачення. Церква століттями здійснювала духовне об’єднання роду українського, нашої доленосної нації, оскільки глибоко поглинула природні закони, увібрала у себе їхню мудрість, сприяла регулюванню дій Всесвіту. Церква є духовною безпекою держави. Адже у природних законах відсутні суперечності, протиріччя, неузгодженості, розриви тощо, і побудоване канонічне право на цих нормах для Церкви є гармонійним догматом для тіла, душі і духу. Будь-яке право, крім надприродного (воно надчуттєве, абстрактне, не перевірене досвідом), обов’язково є витвором людини: апостолів, святих отців, єпископів, ченців. Різні догматичні версії, конотації церковного права підтверджують різносторонні підходи до формування відповідної дефініції. Кожна авторська дефініція є своєрідним щаблем духовної драбини, приставленої Богом, котрою ми будемо намагатися сходити до небес. Церковне право допомагає підніматися по щаблях, як зростати у вірі, але від спокус не захищає. Цю захисну функцію здійснює канонічне право, яке є методологічним для церковного права. Тобто, канонічне право вказує духовний, трансцедентний напрям розвитку церковного права.
dc.description.abstractThe Ukrainian Church (especially the ancient rural one) is a reliable source of naturalsupernatural canonicity, truth, justice and a special national worldview. For centuries, the Church has realized the spiritual unity of the Ukrainian race, our fateful nation, because it has deeply absorbed the laws of nature, absorbed their wisdom, and helped regulate the actions of the universe. The church is the spiritual security of the state. After all, there are no contradictions, contradictions, inconsistencies, gaps, etc. in the laws of nature, and the canonical law based on these norms is a harmonious dogma for the body, soul and spirit for the Church. Any right, except the supernatural (it is supersensible, abstract, not tested by experience), is necessarily a work of man: apostles, holy fathers, bishops, monks. Different dogmatic versions, connotations of ecclesiastical law confirm the diverse approaches to the formation of the relevant definition. Each author’s definition is a kind of spiritual step, a ladder set by God, which we will try to ascend to heaven. Church law helps to rise through the ranks as a growth in faith, but does not protect against temptation. This protective function is performed by canon law, which is methodological for ecclesiastical law. That is, canon law indicates the spiritual, transcendental direction of development of ecclesiastical law.
dc.format.extent22-31
dc.format.pages10
dc.identifier.citationСливка С. Кореляційні обґрунтування церковного і канонічного права / Степан Сливка // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 22–31.
dc.identifier.citationenSlyvka S. (2021) Koreliatsiini obgruntuvannia tserkovnoho i kanonichnoho prava [Correlation justifications of church and canon law]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky (Lviv), no 4 (32), pp. 22-31 [in Ukrainian].
dc.identifier.doihttp: //doi.org/10.23939/law2021.32.022
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57693
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 4 (32), 2021
dc.relation.references1. Церковне право / Вікіпедія.
dc.relation.references2. Джероза Л. (2001) Церковне право / пер. з нім. Н. Щиглевської. Л.: Свічадо. 336 с.
dc.relation.references3. Досконалість та унікальність людини як образу Божого // URL: https://matrix-info.com/doskonalist-taunikalnist-lyudyny-obraza-bozhogo/.
dc.relation.references4. Людина – на образ і подобу Божу / URL: http://pcc.ugcc.org.ua/?p=2952&fbclid=IwAR28__ 1Xh1GbZMm75yXAPhlv7-3QQe1UVpMH61j1lAAK9FRRk4nRjsxUiig.
dc.relation.references5. Павлов А. С. (2002) Курс церковного права. СПб.: Изд-во “Лань”. 384 с.
dc.relation.references6. Про образ і подобу Божу в людині // URL: http://hram.in.ua/biblioteka/osnovy-viry/91-book91/691-title1072.
dc.relation.references7. Релігієзнавчий словник (1966) / за ред. А. Колодного і Б. Лобовика. К.: Четверта хвиля. 392 с.
dc.relation.references8. Толковая Библия или Коментарий на все книги Св. Писання Ветхого и Нового Завета (1904) / под ред. А. П. Лопухина ; в 3-х томах. Т. 1. Пятикнижие Моисеево. Петербург.
dc.relation.references9. Тухлян В. (2017). Образ і Подоба Божа в Мені // URL: http://dds.edu.ua/ua/articles/2/slovo/2017/2152-obraz-i-podoba-bozha-v-meni-2019.html. Слово № 3 (71).
dc.relation.references10. Юридична енциклопедія (2004) : в 6 т. / редкол. Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: “укр. енцикл.”, Т. 6: Т-Я. – 768 с.
dc.relation.referencesen1. Cerkovne pravo [Church law] / Wikipediya.
dc.relation.referencesen2. Dzheroza L. (2001) Cerkovne pravo [Church law] / per. z nim. N. Shhyglevskoyi. L.: Svichado. 336 p.
dc.relation.referencesen3. Doskonalist ta unikalnist lyudyny yak obrazu Bozhogo // URL: https://matrix-info.com/doskonalist-taunikalnist-lyudyny-obraza-bozhogo/.
dc.relation.referencesen4. Lyudyna – na obraz i podobu Bozhu [Man is in the image and likeness of God] / URL: http://pcc.ugcc.org.ua/?p=2952&fbclid=IwAR28__1Xh1GbZMm75yXAPhlv7-3QQe1UVpMH61j1lAAK9FRRk4nRjsxUiig.
dc.relation.referencesen5. Pavlov A. S. (2002) Kurs cerkovnogo prava. [Church law course] SPb.: Yzd-vo “Lan”. 384 p.
dc.relation.referencesen6. Pro obraz i podobu Bozhu v lyudyni [About the image and likeness of God in man] // URL: http://hram.in.ua/biblioteka/osnovy-viry/91-book91/691-title1072.
dc.relation.referencesen7. Religiyeznavchyj slovnyk [Religious dictionary] (1966) / za red. A. Kolodnogo i B. Lobovyka. K.: Chetverta hvylya. 392 p.
dc.relation.referencesen8. Tolkovaya Byblyya yly Komentaryj na vse knygy Sv. Pysannya Vetxogo y Novogo Zaveta [Explanatory Bible or Commentary on all the books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments] (1904) / pod red. A. P. Lopuhyna. V 3-x tomah. T. 1. Pyatyknyzhye Moyseevo. Peterburg.
dc.relation.referencesen9. Tuxlyan V. (2017) Obraz i Podoba Bozha v Meni [The image and likeness of God in Me]// URL: http://dds.edu.ua/ua/articles/2/slovo/2017/2152-obraz-i-podoba-bozha-v-meni-2019.html. Slovo 3 (71).
dc.relation.referencesen10. Yurydychna encyklopediya [Legal encyclopedia] (2004): V 6t. / redkol. Yu. S. Shemshuchenko (golova redkol.) ta in. K.: “ukr. encykl.”, T. 6: T-Ya. 768p.
dc.relation.urihttps://matrix-info.com/doskonalist-taunikalnist-lyudyny-obraza-bozhogo/
dc.relation.urihttp://pcc.ugcc.org.ua/?p=2952&fbclid=IwAR28__
dc.relation.urihttp://hram.in.ua/biblioteka/osnovy-viry/91-book91/691-title1072
dc.relation.urihttp://dds.edu.ua/ua/articles/2/slovo/2017/2152-obraz-i-podoba-bozha-v-meni-2019.html
dc.relation.urihttp://pcc.ugcc.org.ua/?p=2952&fbclid=IwAR28__1Xh1GbZMm75yXAPhlv7-3QQe1UVpMH61j1lAAK9FRRk4nRjsxUiig
dc.rights.holder© Сливка С., 2021
dc.subjectпозитивне право
dc.subjectдержава
dc.subjectцерква
dc.subjectгріх
dc.subjectхристиянин
dc.subjectвзаємовідносини
dc.subjectpositive law
dc.subjectstate
dc.subjectchurch
dc.subjectsin
dc.subjectChristian
dc.subjectrelationships
dc.subject.udc340.12
dc.titleКореляційні обґрунтування церковного і канонічного права
dc.title.alternativeCorrelation justifications of church and canon law
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2021n4_Slyvka_S-Correlation_justifications_22-31.pdf
Size:
973.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.75 KB
Format:
Plain Text
Description: