Проблеми війни і миру у філософії Канта, Геґеля, Фіхте

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядаються проблеми війни і миру у німецькій класичній філософії, видатними представниками якої були І. Кант, Г. Гегель, І. Фіхте. Ці та інші мислителі у своїх теоретичних працях не тільки аналізували філософські проблеми суспільства, але й велику увагу приділяли політиці, праву, моралі, а також сутності соціальних наслідків війни. Вони пропонували цікаві ідеї мирного співіснування людства. Філософсько-політичні, правові, соціальні концепції видатних німецьких мислителів не втратили своєї соціальної цінності, вони і у наш час є надзвичайно актуальними. Рассматриваются проблемы войны и мира в немецкой классической философии, видными представителями которой были И. Кант, Г. Гегель, И. Фихте. Эти и другие мыслители в своих теоретических трудах не только анализировали философские проблемы общества, но значительное внимание уделяли, политике, праву, морали, а также сущности социальных последствий войны. Они предлагали интересные идеи мирного сосуществования человечества. Философско-политические, правовые, социальные концепции выдающихся немецких мыслителей не потеряли своей социальной ценности и у наше время они являются чрезвычайно актуальными. Discusses the problems of war and peace in German classical philosophy, prominent representatives of which were I. Kant, G. Hegel, I. Fichte. These and other thinkers in their theoretical writings not only analyze philosophical problems of society, but paid considerable attention, politics, law, morality, and the nature of social effects of the war. They offered interesting ideas of peaceful coexistence of mankind. Philosophical, political, legal, social concepts of prominent German thinkers have not lost their social values and they are extremely important.

Description

Keywords

держава, політика, мораль, війна, агресія, справедлива війна, мир, мирне співіснування, государство, политика, мораль, война, агресия, справедливая война, мир, мирное сосуществование, society, state, moral, war, aggression, just war, peace, peaceful, co-existence

Citation

Ряшко О. Проблеми війни і миру у філософії Канта, Геґеля, Фіхте / О. Ряшко, Л. Остапенко / Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 474–480. – Бібліографія: 16 назв.