Про обмеження і позбавлення прав особи за адміністративним законодавством України

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

В статті розглянуто питання, що пов’язані з аналізом одного із видів адміністративних покарань, закріплених у п. 5 ст. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) ‒ «позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання); позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю», які є однією з мір адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень у сфері адміністративно-правових відносин. Звернено увагу на наявне конституційне закріплення прав та обов’язків людини і громадянина в Україні, а також на право органів / посадових осіб, уповноважених обмежувати, припиняти та позбавляти певних прав громадян, які їх порушують. Зауважено, що права громадян у сфері адміністративно-правових відносин за ступенем можливості їх реалізації поділяються на абсолютні і відносні. Наявність спеціального права у громадян, а також обіймання певної посади чи зайняття певною діяльністю мають відносний характер. Реалізація спеціального права залежить як від волевиявлення громадян, так і від впливу інших особливостей, що пов’язані з місцем, часом, способом, фахом, освітою, здоров’ям суб’єкта адміністративно-правових відносин. Разом із тим, конституційне закріплення ринкових відносин у сфері економіки, наявність приватної власності створило можливості для переходу окремих відносних спеціальних прав людини і громадянина до категорії абсолютних прав.
The article considers issues related to the analysis of one of the types of administrative penalties enshrined in paragraph 5 of Art. 24 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses ‒ «deprivation of a special right granted to a citizen (the right to drive vehicles, the right to hunt); deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities», which are one of the measures of administrative liability for committing administrative offenses in the field of administrative relations. Attention is drawn to the existing constitutional enshrinement of human and civil rights and responsibilities in Ukraine, as well as the right of bodies / officials authorized to limit, suspend and deprive certain rights of citizens who violate them. It is noted that the rights of citizens in the field of administrative and legal relations, according to the degree of possibility of their implementation, are divided into absolute and relative. The presence of a special right of citizens, as well as holding a certain position or engaging in certain activities are relative. The implementation of special law depends on the will of citizens, as well as on the influence of other features related to the place, time, method, profession, education, health of the subject of administrative relations. At the same time, the constitutional consolidation of market relations in the economic sphere, the presence of private property created opportunities for the transition of certain relative special human and civil rights to the category of absolute rights.

Description

Keywords

адміністративне правопорушення, обмеження права, припинення спеціального права, позбавлення спеціального права, підвідомчість справ про адміністративні правопорушення, administrative offense, restriction of law, termination of special right, deprivation of special right, jurisdiction of cases on administrative offenses

Citation

Остапенко О. Про обмеження і позбавлення прав особи за адміністративним законодавством України / Олексій Остапенко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 4 (28). — С. 206–212.