Перспективи модернізації організаційно-виробничих структур в умовах становлення мережевої економіки

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано основні закономірності розвитку інформаційного суспільства. Інтенсифікація процесів науково-технічної революції призвела до стрімкого зростання кількості технологічних процесів, видів виробленої продукції, товарів і послуг для населення, що призвело до збільшення обсягів і розмаїтості циркулюючої науковотехнічної інформації у суспільстві. В умовах ринкових трансформацій фактично усі організаційно-виробничі структури перебувають в режимі постійних змін, які зумовлені науково-технічним прогресом, зокрема у сфері удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій. Розглянуто питання зростання обсягів інформації, знань, комунікацій, які є основними засадничими основами нового суспільного укладу. Розкрито особливості мережевого середовища, динаміки його розбудови. Проаналізовано динаміку посилення потужності інформаційно-комунікаційних технологій, а також вплив цих процесів на зростання виробничих потужностей виготовлення високотехнологічних пристроїв. Також наведено і проаналізовано сферу застосування графічних аналітичних методів аналізування процесів впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій.
The article presents the main regularities analysis of the information society development. The processes intensification of the scientific and technological revolution has led to a rapid increase in the number of technological processes, types of manufactured goods, services and goods for the population, which led to an increase in the volumes and variety of circulating scientific and technical information in society. In conditions of market transformations, virtually all organizational and production structures are in a regime of constant changes that are conditioned by scientific and technological progress, particular in the field of improving information and communication technologies. The issues linked to the increasing of the information volume, knowledge, communications, which are the main foundations of the new social structure, are considered. Economic research shows a direct interdependence between the spread of information technology and the competitiveness of individual organizational and production structures and regions as a whole. The peculiarities of the network environment, peculiarities of the dynamics of its development are revealed. The dynamics of strengthening the power of information and communication technologies, as well as the influence of these processes on the growth of production capacities of high-tech devices manufacturing, are analysed. The paper also presents and analyses the scope of application of graphical analytical methods for analysing the processes of implementing new information and communication technologies. The use of new information and communication technologies, taking into account the above-mentioned developmental patterns for the modernization of the organizations management systems, allows to form a real concept of innovation in the conditions of the network economy formation.

Description

Keywords

закони розвитку, інформаційно-комунікаційні технології, закон Мура, інформаційне суспільство, мережеве середовище, laws of development, informatively-communication technologies, law of Moore, informative society, network environment

Citation

Новаківський І. І. Перспективи модернізації організаційно-виробничих структур в умовах становлення мережевої економіки / І. І. Новаківський, І. І. Грибик, Н. В. Смолінська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 897, випуск 2. — С. 65–76. — (Проблеми управління).