Популяризація комерційних інтернет ресурсів із використанням соціальних медіа

Abstract

У статті автори розробили методологічне підґрунтя для побудови системи підтримки прийняття рішень при популяризації комерційних інтернет-ресурсів з використанням технологій соціальних медіа. Проведено аналіз особливостей пошукового просування із використанням технологій соціальних мереж та сервісів у результаті якого виявилось, що сьогодні впровадження останнього вимагає застосування нових підходів до популяризації. Здійснено аналіз SMO та SMM-моделей просування, який дозволив визначити основні чинники, що застосовуються для популяризації комерційних інтернет-ресурсів. Серед них визначено та математично описано, відповідно до SMM: показник комюніті-бренду (визначається і схемою взаємодії в співтоваристві, і часовими показниками актуальності контенту з метою підвищення релевантності); показник блогосфери (сукупність блогів, які висвітлюють інформацію щодо комерційного інтернет-ресурсу); показник репутаційного менеджменту компанії (бренду); показник персонального брендингу (сукупність відомостей, які створені компанією та зацікавленими особами). Модель SMO передбачає роботи із внутрішньою структурою та елементами інтерфейсу і включає такі принципи: створення доступного та читабельного контенту; додавання релевантної інформації під потреби цільової аудиторії; зручність користування (юзабіліті); додавання мультимедійних елементів (віджетів). Результатом роботи стало розроблення алгоритму популяризації комерційних інтернет-ресурсів, який використовує пасивну та активну стратегії просування. Пасивна стратегія охоплює такі етапи: побудова концепції та аналіз конкурентів, наповнення групи релевантною інформацією, проведення персонального брендингу, популяризацію в тематичних медіа, залучення цільової аудиторії, оцінювання кількості переходів на комерційний ресурс. Активна стратегія застосовується з метою збільшення кількості відвідувачів та полягає і у створенні власних інформаційних майданчиків, просуванні мультимедіа-елементів, і проведенні колаборацій із суміжними за тематиками ресурсами.
A methodological basis for building a decision support system for the promotion of commercial online resources using social media technologies was developed by the authors in the article. An analysis of the features of search engine promotion using social networking technologies and services has been carried out, which revealed that, currently, the implementation of the latter requires the use of new approaches to promotion. An analysis of SMOs and SMMs promoted models was carried out, which allowed us to identify the main factors that are used to promote commercial online resources. In accordance with SMM the brand community metric (defined by both community engagement and content relevance timelines to increase relevance); blogosphere metric (a collection of blogs that cover information about a commercial online resource); indicator of reputation management of the company (brand); personal branding metric (the aggregate of information generated by the company and stakeholders) are defined and mathematically described among them. The SMO model involves working with the internal structure and elements of the interface and incorporates the following principles: creating accessible and readable content; adding relevant information to the needs of the target audience; usability (usability); adding multimedia elements (widgets). The work resulted in the development of an algorithm for promoting commercial Internet resources that uses passive and active promotion strategies. The passive strategy includes the following steps: concept building and competitor analysis, filling the group with relevant information, conducting personal branding, promoting thematic media, attracting a target audience, estimating the number of conversions to a commercial resource. An active strategy is used to increase the number of visitors and consists of creating their own information sites, promoting multimedia elements and collaborating with related resources.

Description

Keywords

інтернет-ресурс, соціальні медіа, комюніті, блогосфера, соціальна мережа, пошукове просування, Internet resource, social media, community, blogosphere, social network, search engine promotion

Citation

Басюк Т. Популяризація комерційних інтернет ресурсів із використанням соціальних медіа / Тарас Басюк, Андрій Василюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — № 8. — С. 11–20.