Запобіжні заходи як самостійний різновид заходів забезпечення кримінального провадження: підстави та мета застосування

Date
2020-03-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Стаття присвячена проблемі мети та підстав застосування запобіжних заходів як різновиду заходів забезпечення кримінального провадження в системі заходів процесуального примусу в кримінальному процесі. Зокрема, для визначення сутності мети та підстав застосування запобіжних заходів наводиться теоретичний аналіз наукових позицій окремих вчених-процесуалістів стосовно мети та підстав застосування запобіжних заходів в кримінальному процесі, а також аналізуються норми чинного в Україні кримінального процесуального законодавства, які закріплюють підстави застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Необхідність у застосуванні запобіжних заходів як заходів забезпечення кримінального провадження встановлюється виключно з урахуванням усіх ситуацій, які склалися під час досудового розслідування, з одночасним виділенням підстав для застосування зазначених заходів. Співставлення підстав застосування запобіжних заходів з усіма обставинами справи дозволяє зробити висновок про необхідність застосування такого певного виду запобіжного заходу у кожному конкретному випадку. Таким чином, немає необхідності у застосуванні запобіжних заходів як заходів запбезпечення кримінального провадження, якщо той самий результат може бути досягнутий за допомогою інших непримусових процесуальних засобів (в цьому разі–інших заходів забезпечення кримінального провадження). Зазначення у законі мети застосування цих заходів вимагає від компетентного органу діяти у кожному конкретному випадку відповідно до ситуації, яка склалася. Особа, яка приймає рішення, використовує зазначені у законі критерії необхідності застосування запобіжних заходів для оцінки юридичного значення фактичних даних, виходячи з яких вона має прийняти рішення. Констатовано, що підстави застосування запобіжних заходів – це встановлені, оцінені і закріплені у процесуальному порядку слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом конкретні фактичні дані, які відповідають критеріям, визначеним у меті їх застосування.
The article is devoted to the problem of the purpose and grounds for the application of precautionary measures as a kind of measures to ensure criminal proceedings in the system of measures of procedural coercion in criminal proceedings. In particular, to determine the essence of the purpose and grounds for the application of precautionary measures provides a theoretical analysis of the scientific positions of individual scholars proceduralists on the purpose and grounds for the application of precautionary measures in criminal proceedings, and analyzes the current criminal procedure legislation in Ukraine, which establish the grounds for the application of applicable measures in criminal proceedings. The need to establish precautionary measures as measures to ensure criminal proceedings is established exclusively taking into account all the situations that arose during the pre-trial investigation, with simultaneous consideration. Comparing the grounds for taking precautionary measures with all the circumstances of the case allows us to conclude that it is necessary to apply such a certain type of precautionary measure in each case. Thus, there is no need to establish precautionary measures as measures to ensure criminal proceedings, if the same result can be achieved through other non-coercive procedural means (in our case – other measures to ensure criminal proceedings). The designation in the law of the purpose of these measures requires the competent authority to act in each case in accordance with the situation. The decision-maker uses the criteria specified in the law for the need to take precautionary measures to assess the legal significance of the factual data on the basis of which he must make a decision. It is stated that the grounds for the imposition of precautionary measures are established, evaluated and fixed in the procedural order by the investigator, the prosecutor, the investigating judge, the court, specific factual data, and their facts.
Description
Keywords
запобіжні заходи, заходи процесуального примусу, заходи забезпечення кримінального провадження, precautionary measures, measures of procedural coercion, protection of criminal proceedings
Citation
Гузела М. Запобіжні заходи як самостійний різновид заходів забезпечення кримінального провадження: підстави та мета застосування / Михайло Гузела // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 194–198.