The place of polemical and pedagogical phenomena in the field of canon law

No Thumbnail Available
Date
2022-01-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
У науковій статті відображена можливість використання у канонічному праві різних трансцендентальних та екзистенційних питань догматичного богослов’я. Сучасний світ інтелектуально насичених різноманітними полемічними явищами в галузі надприродних знань. Ці знання необхідно досадити дошкільникам, учням і студентам, але наявність різних думок створює складності викладачеві. Для цього використовуються певні педагогічні закони, які сприяють формуванню канонічного права. Зокрема, освітні явища породили відповідні педагогічні закони. У педагогічній літературі під педагогічним законом розуміють-педагогічну категорію для позначення об’єктивних, істотних необхідних, стійко повторюваних явищ при певних педагогічних умовах, взаємозв’язок між компонентами педагогічної системи, яка відображає механізми самореалізації, функціонування та саморозвитку цілісної педагогічної системи. Ідеться про різносторонні зв’язки, співвідношення між декількома педагогічними явищами у сфері розвитку, виховання і навчання. Формування педагогічного впливу на людину – складний довготривалий процес. Можна сказати, що практично всі явища природи і суспільства для будь-якої такої категорії мають педагогічний вплив на людину. Це означає, що педагогічні закони можна певним чином класифікувати. Стосовно канонічного права ця класифікація може бути такою: за імперативами Десяти заповідей Божих; за імперативами Дев’яти заповідей блаженств.
The scientific article reflects the possibility of using various transcendental and existential issues of dogmatic theology in canon law. The modern world is intellectually saturated with various polemical phenomena in the field of supernatural knowledge. This knowledge needs to be annoyed by preschoolers, pupils and students, but the presence of different opinions creates difficulties for the teacher. For this purpose, certain pedagogical laws are used, which contribute to the formation of canon law. In particular, educational phenomena have given rise to relevant pedagogical laws. In the pedagogical literature, the pedagogical law is understood as a pedagogical category to denote objective, essential, persistently recurring phenomena under certain pedagogical conditions, the relationship between components of the pedagogical system, which reflects the mechanisms of self-realization, functioning and self-development of a holistic pedagogical system. We are talking about multifaceted connections, the relationship between several pedagogical phenomena in the field of development, education and training. The formation of pedagogical influence on a person has a complex long-term process. We can say that almost all phenomena of nature and society, for any such category have a pedagogical impact on man. This means that pedagogical laws can be classified in some way. With regard to canon law, this classification may be as follows: according to the imperatives of the Ten Commandments of God; according to the imperatives of the Nine Commandments of Beatitudes.
Description
Keywords
канонічне право, сутність, явище, полемічно-педагогічні явища, полемічно-правова педагогіка, закони філософії, якість, стадії діалектичного закону, Canon law, essence, phenomenon, polemical and pedagogical phenomena, polemical and legal pedagogy, laws of philosophy, quality, stages of dialectical law
Citation
Slyvka S. The place of polemical and pedagogical phenomena in the field of canon law / Stepan Slyvka // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — No 1 (33). — P. 74–79.