Правові аспекти реформування системи МВС України: сучасні виклики та шляхи вирішення

No Thumbnail Available
Date
2021-01-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
У статті визначено й проаналізовано правові проблеми організаційної та функціональної структури МВС України у контексті національного реформування. Широкомасштабні реформи в Україні було розпочато саме з МВС, зокрема з ухвалення 22 жовтня 2014 р. Конвенції першочергових заходів реформування системи МВС та Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ України та Концепція першочергових заходів реформування системи МВС заслуговують на позитивну оцінку, втім, їм притаманні істотні недоліки, що містять загрозу зриву не тільки термінів виконання, але й досягнення задекларованих цілей, що актуалізує потребу у дослідженні діяльності органів внутрішніх справ на сучасному етапі. Нині до системи органів МВС входять: 1) Національна поліція України; 2) Державна прикордонна служба України; 3) Державна служба України з надзвичайних ситуацій; 4) Національна гвардія України; 5) Державна міграційна служба України; 6) Головний сервісний центр МВС України. Визначальні виклики, які сьогодні постали перед органами МВС, безпосередньо пов’язані із компетентністю щодо забезпечення безпеки громадян та суспільства, спосібністю протистояти злочинності, забезпечувати якісні та прозорі сервіси для соціуму. Звідси, актуальним залишається питання удосконалення управлінської діяльності в системі МВС. Функціонування системи МВС в умовах динамічних змін та невизначеного середовища вимагає пошуку нових оптимальних підходів до управлінської діяльності, орієнтованих на швидку адаптацію до нових реалій.
The article identifies and analyzes the legal problems of the organizational and functional structure of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the context of national reform. Large-scale reforms in Ukraine were initiated with the Ministry of Internal Affairs, in particular with the adoption on October 22, 2014 of the Convention on Priority Measures for Reforming the System of the Ministry of Internal Affairs and the Strategy for the Development of Internal Affairs Bodies of Ukraine. The Strategy for the Development of Internal Affairs Bodies of Ukraine and the Concept of Priority Measures for Reforming the System of the Ministry of Internal Affairs deserve a positive assessment, but they have significant shortcomings that threaten not only deadlines stage. Currently, the system of bodies of the Ministry of Internal Affairs includes: 1) the National Police of Ukraine; 2) State Border Guard Service of Ukraine; 3) State Service of Ukraine for Emergencies; 4) the National Guard of Ukraine; 5) State Migration Service of Ukraine; 6) Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The defining challenges facing the Ministry of Internal Affairs today are directly related to the competence to ensure the security of citizens and society, the ability to combat crime, to provide quality and transparent services to society. Hence, the issue of improving management in the system of the Ministry of Internal Affairs remains relevant. The functioning of the system of the Ministry of Internal Affairs in the conditions of dynamic changes and uncertain environment requires the search for new optimal approaches to management, focused on rapid adaptation to new realities
Description
Keywords
Міністерство внутрішніх справ, правоохоронна система, органи Міністерства внутрішніх справ, реформа, національне законодавство, правове регулювання, організаційна та функціональна структура МВС України, Ministry of Internal Affairs, law enforcement system, bodies of the Ministry of Internal Affairs, reform, national legislation, legal regulation, organizational and functional structure of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
Citation
Гарасимів Т. Правові аспекти реформування системи МВС України: сучасні виклики та шляхи вирішення / Тарас Гарасимів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 1 (29). — С. 48–55.