Baza DONA – system rejestracji i analizy dorobku naukowego pracowników Politechniki Wrocławskiej

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

DONA jest bazą rejestrującą publikacje (od 1945 r.) i prace niepublikowane (od 1969 r.) pracowników Politechniki Wrocławskiej. Stanowi ona źródło danych bibliograficznych i statystycznych, uzupełnionych o wskaźniki bibliometryczne zaczerpnięte z Journal Citation Reports, Master Journal List oraz Web of Science Core Collection. Skuteczne funkcjonowanie bazy zapewnia zarządzenie Rektora, nakładające na pracowników obowiązek rejestracji prac naukowych. DONA działa w oparciu o system ALEPH, którego elementy zmodyfikowano i wzbogacono o własne rozwiązania informatyczne. Tworzenie bazy realizowane jest w ramach współpracy Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej z innymi jednostkami uczelni oraz bezpośrednio z autorami. DONA umożliwia realizację różnego typu zadań i usług na rzecz władz i poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni oraz na potrzeby indywidualnych pracowników, doktorantów i studentów. Najistotniejsze z tych zadań to: opracowywanie rocznego raportu «Analiza dorobku naukowego pracowników Politechniki Wrocławskiej», realizowanie bieżących zamówień na dostarczanie danych o dorobku naukowym, tworzenie podsumowań naukometrycznych i rankingów wg określonych wskaźników wartościujących, eksport danych do baz pozauczelnianych. DONA is a database registry of published (since 1945) and unpublished (since 1969) works by staff of the Wroclaw University of Science and Technology. The database is an essential source of bibliographic and statistical information, supplemented by bibliometric indicators from Journal Citation Reports, Master Journal List, and Web of Science Core Collection. The Rector ensures DONA’s effectiveness by requiring staff to register their scholarly works. DONA is based on the Aleph library system, some elements of which have been modified and technologically enhanced. The database is developed in close cooperation with the Center for Scientific and Technical Information, other university units, and directly with the authors. DONA makes it possible to perform various types of tasks and services for the administration and particular units, as well as individual staff, doctoral candidates, and students. The most important of these are: preparing annual reports, responding to current requests for information about scholarly achievements, creating metric summaries and rankings, based on performance factors, conducting analyses of citations, export of the data to governmental databases. DONA – це база, яка реєструє публікації (з 1945 р.) і неопубліковані документи (з 1969 р.) наукових працівників Вроцлавської політехніки. DONA є важливим джерелом бібліографічних і статистичних даних, доповнених бібліометричними показниками з Journal Citation Reports (імпакт-фактор), Master Journal List (філадельфійський список) і Web of Science Core Collection (цитування). База працює на основі АБІС ALEPH. Згідно наказу ректора регламентовано і окреслено правила обов’язкової реєстрації наукових праць. База даних функціонує завдяки тісній співпраці Центру знань і науково-технічної інформації з іншими підрозділами університету та безпосередньо з авторами. База даних дозволяє виконувати різні види робіт і послуг для керівництва та окремих підрозділів університету, а також для потреб окремих працівників і студентів. Найважливішими з них є: опрацювання річного звіту «Аналіз наукового доробку працівників Вроцлавської політехніки», виконання поточних замовлень про стан наукового доробку, створення звітів і наукометричних рейтингів за конкретними показниками, генерація аналізу цитувань публікацій співробітників і докторантів, експортування інформації до позауніверситетських баз даних.

Description

Keywords

baza danych, dorobek naukowy, baza bibliograficzna, bibliometria, database, scholary achievement, bibliographic database, bibliometrics, база даних, науковий доробок, бібліографічна база, бібліометрія

Citation

Antasik E. Baza DONA – system rejestracji i analizy dorobku naukowego pracowników Politechniki Wrocławskiej / Elżbieta Antasik, Beata Starosta // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 47–61. – Bibliografia.