Етичні стандарти діяльності службовців органів публічної адміністрації: зарубіжний досвід та міжнародно-правова регламентація

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Стаття присвячена дослідженню цінностей та етичних стандартів діяльності службовців органів публічної адміністрації Західних країн та з’ясуванню механізмів, що забезпечують їх дотримання. В рамках статті проведено аналіз положень міжнародно-правових актів, в яких закріплені ключові принципи та етичні стандарти поведінки державних службовців, зокрема, Міжнародного кодексу поведінки державних посадових осіб, Модельного кодексу поведінки державних службовців, а також спеціальних актів, якими закріплюються етичні стандарти поведінки публічних службовців, зокрема в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Королівстві Данія, Італійській Республіці, Республіці Польща, Французькій Республіці, Чеській Республіці, Сполучених Штатах Америки, Канаді. На основі проаналізованих правових актів окреслено систему основних цінностей, принципів і етичних стандартів службовців органів публічної адміністрації досліджуваних нами держав та визначено, що етичні стандарти службовців органів публічної адміністрації – це закріплені у нормативно-правових актах та документах міжнародного значення уніфіковані норми та принципи, які за допомогою оцінюючих та достатньо абстрактних понять фіксують бажану модель поведінки державних службовців. Етичні норми службовців органів публічної адміністрації закріплюються у відповідних спеціальних актах, назви яких у різних країні можуть відрізнятись, але набір цінностей та принципів, викладених у них переважно збігаються, а тому, можна стверджувати про формування, певних етичних стандартів діяльності органів публічної адміністрації, принаймні у державах Західного світу. Функціонування системи спеціальних органів уповноважених здійснювати моніторинг та контроль за дотриманням службовцями органів публічної адміністрації етичних норм та вимог антикорупційного законодавства є важливим механізмом, покликаним забезпечити дотримання етичних стандартів службовцями органів публічної адміністрації.
The article is devoted to the study of values and ethical standards of activity of civil servants of the Western countries and to clarifying the mechanisms that ensure their compliance. The article analyzes the provisions of international legal acts, which enshrine key principles and ethical standards of conduct of civil servants, in particular, the International Code of Conduct for Public Officials, the Model Code of Conduct for Civil Servants, in particular in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Kingdom of Denmark, the Italian Republic, the Republic of Poland, the French Republic, the Czech Republic, the United States of America, Canada. On the basis of the analyzed legal acts the system of the basic values, principles and ethical standards of civil servants of the States investigated by us is outlined and it is determined that the ethical standards of civil servants these are the unified norms and principles enshrined in normative legal acts and documents of international significance, principles that, with the help of evaluative and rather abstract concepts, fix the desired model of behavior of civil servants. Ethical norms of civil servants are enshrined in relevant special acts, the names of which may differ in different countries, but the set of values and principles set out in them mostly coincide, and therefore, it can be argued that certain ethical standards of public administration are formed, at least in States of the Western world. Functioning of the system of special bodies authorized to monitor and control compliance civil servants ethical norms and requirements of anti-corruption legislation are an important mechanism designed to ensure compliance with ethical standards by civil servants.

Description

Keywords

орган публічної адміністрації, службовці органів публічної адміністрації, державний службовець, етика державного управління, етичні стандарти, public administration body, employees of public administration bodies, civil servant, ethics of public administration, ethical standards

Citation

Сорочкін О. Етичні стандарти діяльності службовців органів публічної адміністрації: зарубіжний досвід та міжнародно-правова регламентація / Олег Сорочкін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 4 (28). — С. 221–230.