Концепція особистісного становлення індивіда у філософських-правових поглядах нового часу

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Ппроаналізовано концепцію особистісного становлення індивіда у філософських- правових поглядах Нового часу. Доведено, що реалізація сутності індивіда залежить від внутрішньої настанови на буття чи володіння, тому вона може бути продуктивною чи непродуктивною. Ґрунтовно проаналізовано вчення про свободу, оскільки воно у Новий час виступає основним базисом створення нового образу людини у філософсько-правовому просторі. Проанализирована концепция личностного становления индивида в философских правовых взглядах Нового времени. Доказано, что реализация сущности индивида зависит от внутренней установки на бытие или владение, поэтому она может быть продуктивной или непродуктивной. Основательно проанализировано учение о свободе, поскольку оно в Новое время выступает основным базисом создания нового образа человека в философско-правовом пространстве. The article analyzes the concept of the personal development of the individual in philosophical and legal views of modern times. It is proved that the realization of the essence of the individual is depending on internal guidelines on the existence or ownership, so it can be productive or unproductive. Thoroughly analyzed the doctrine of freedom as it is in the New Time is the main basis of creating a new image of man in the philosophical and legal space.

Description

Keywords

індивід, людина, становлення, свобода, воля, поведінка, діяльність, розвиток, істина, индивид, человек, становление, свобода, воля, поведение, деятельность, развитие, истина, individual, man, formation, freedom, liberty, behavior, activity, development, true

Citation

Гарасимів Т. Концепція особистісного становлення індивіда у філософських-правових поглядах нового часу / Т. Гарасимів, Н. Мартинюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 177–181. – Бібліографія: 11 назв.