Zasady doskonalenia jakości informacji w internetowych serwisach bibliotecznych

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad zarządzania jakością informacji oraz odpowiadających im mechanizmów, narzędzi i technik doskonalenia jakości informacji dla internetowych serwisów bibliotecznych. W artykule opisano cztery zasady zarządzania jakością informacji (zaproponowane przez M. J. Epplera) odniesione do dziedziny serwisów internetowych, w szczególności zaś wynikające z nich specyficzne dla tych serwisów działania, techniki i narzędzia umożliwiające poprawę jakości informacji. Przedstawione zasady to: zasada integracji, walidacji, kontekstualizacji oraz aktywacji. Zaprezentowane działania, techniki i narzędzia, które wynikają ze stosowania ogólnych zasad doskonalenia jakości informacji mogą być z powodzeniem wykorzystywane w internetowych serwisach bibliotecznych w celu poprawy jakości informacji, a tym samym jakości tych serwisów. Powinno to dopomóc wszystkim zainteresowanym stronom (producentom, analitykom, serwisantom i użytkownikom) w świadomy sposób wykorzystywać przedstawione metody, techniki i narzędzia w tych serwisach. The aim of the article is to present basic principles of information quality management and corresponding mechanisms, tools and techniques to solve quality problems in online library services. The article describes the four principles of information quality management (proposed by M. J. Eppler) related to the field of Internet services, in particular the resulting services specific to them, techniques and tools to improve the information quality. Principles of integration, validation, contextualization and activation are presented. The presented actions, techniques and tools that result from the application of the general principles of improving the information quality can be successfully used in Internet services to improve the quality of information and thereby quality of these services. This should help all interested parties (producers, analysts, service providers and users) consciously utilize the presented methods, techniques, and tools in their websites. Метою статті є представлення основних принципів, які мають допомогти розробникам і аналітикам у вирішенні проблем, пов'язаних з якістю інформації у бібліотечних веб-сервісах. У статті описано принципи управління якістю інформації (запропоновані М. Дж. Епплером), що відносяться до сфери Інтернет-послуг, зокрема дії, які випливають зі специфіки сервісів, а також методи та засоби, які дають можливість покращити якість інформації. Представлено наступні принципи: принцип інтеграції, перевірки, контекстуалізаціі та активації. Представлено заходи, методи та інструменти, які виникають після застосування загальних принципів покращення якості інформації і можуть бути успішно використані у веб-сервісах для підвищення якості інформації, отже, і якості цих сервісів. Увесь цей комплекс повинен допомогти всім зацікавленим сторонам (розробникам, аналітикам і користувачам) свідомо використовувати представлені методи та інструменти у веб-сервісах.

Description

Keywords

jakość informacji, zasady doskonalenia, serwis biblioteczny, Internet, quality of information, principles of improvement, library service, Internet, якість інформації, принципи удосконалення, бібліотечний сервіс, Інтернет

Citation

Czerwiński A. Zasady doskonalenia jakości informacji w internetowych serwisach bibliotecznych / Adam Czerwiński // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 71–87. – Bibliografia.