Україноцентризм і пропаганда: реалії регіонального телемовлення Луганщини

Date

2021-02-21

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті розглянуто процес розвитку луганського регіонального телебачення з початку військової агресії Російської Федерації проти України у 2014 р. Цьому періоду характерні фізична окупація території Луганської та Донецької областей, анексія Республіки Крим, ведення агресивних військових дій під прикриттям незаконних збройних формувань з одночасним використанням широкого спектра політичних, економічних та інформаційно-пропагандистських заходів. Здійснений аналіз функціонування системи телемовлення Луганщини засвідчив, що на трансформацію регіонального інформаційного поля та масово-інформаційної діяльності суттєво вплинули супровідні військової агресії – гібридна та інформаційна війна. Агресія Росії проти України змінила сталу масовокомунікативну діяльності місцевих, регіональних, національних медіа. Телекомпанії Луганщини та Донеччини у травні 2014 р. були захоплені проросійськими бойовиками, а згодом “націоналізовані” терористичними угрупуваннями “ЛНР” та “ДНР”. Фізична окупація частини території Луганської (ОРЛО – окуповані райони Луганської області) та Донецької (окуповані райони Донецької області ( ОРДО) областей призвела до швидкої анексії частини інформаційного простору з насичення його російськими пропагандистськими та місцевими сепаратистськими каналами телебачення, витіснення всього українського, блокуванням альтернативних потоків інформації. Водночас в ОРДЛО запроваджена російська пропагандистська модель мовлення. Натомість відродженні в евакуації канали українського регіонального телебачення (ІРТА, ЛОТ (та його правонаступник UA: Донбас)) удосконалили технічну базу телестудій, використали новітні технології, змінили якісні показники наповнення контенту, який став інтелектуальним, різножанровим, орієнтованим, зокрема, й на аудиторію тимчасово окупованих територій й ґрунтується на україноцентричних позиціях.
The article considers the process of development of Luhansk regional television since the beginning of the military aggression of the Russian Federation against Ukraine in 2014. This period is characterized by physical occupation of Luhansk and Donetsk regions, annexation of the Republic of Crimea, aggressive hostilities under the guise of illegal armed groups, economic and advocacy activities. The analysis of the functioning of the broadcasting system in Luhansk region showed that the transformation of the regional information field and mass information activities were significantly influenced by the accompanying military aggression – hybrid and information war. Russia’s aggression against Ukraine has changed the constant mass communication activities of local, regional and national media. In May 2014, TV companies in Luhansk and Donetsk regions were seized by pro-Russian militants and later “nationalized” by the terrorist groups “LNR” and “DNR”. The physical occupation of part of the territory of Luhansk (ORLO – occupied districts of Luhansk region) and Donetsk (occupied districts of Donetsk region (ORDO)) regions led to the rapid annexation of part of the information space to saturate it with Russian propaganda and local separatist television channels. At the same time, a Russian propaganda model of speech was introduced in ORDLO. Instead, the revived in evacuation channels of Ukrainian regional television (IRTA, LOT (and its successor UA:Donbass) improved the technical base of TV studios, used the latest technologies, changed the quality of content, which became intelligent, diverse, focused, including audience territories and is based on Ukraine-centric positions.

Description

Keywords

регіональне телебачення, інформаційна війна, військова агресія, ОРДЛО, пропагандистський контент, україноцентризм, regional television, information warfare, military aggression, ORDLO, propaganda content, ukrainocentrism

Citation

Соломін Є. Україноцентризм і пропаганда: реалії регіонального телемовлення Луганщини / Євген Соломін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : журналістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 2 (2). — С. 33–39.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By