Автоматизована система математичних розрахунків акустичних та пружних властивостей гірських порід за даними ультразвукових вимірювань

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет “Львівська політехніка”

Abstract

Запропонована автоматизована система чисельного аналізу і візуалізації даних ультразвукових вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних квазіповздовжньої, "швидкої" і "повільної" квазіпоперечних хвиль гірських порід. Досліджено ефекти параметрів анізотропії порід-колекторів за результатами ультразвукових вимірювань для складних напружено-деформаційних умов. Вставлено ромбічний тип акустичної анізотропії, що пов’язаний з текстурними особливостями, речовинним складом та складноупорядкованою мікротріщинуватістю порід. Предлагается автоматизированная система численного анализа и визуализации данных ультра-звуковых измерений параметров анизотропии скоростей упругих квазипродольной, "быстрой" и "медленной" квазипоперечных волн в горных породах. Исследованы эффекты параметров анизотропии пород-коллекторов по результатам ультразвуковых измерений для сложных напряженно-деформационных условий. Определен ромбический тип акустической анизотропии, который обусловлен текстурными особенностями, вещественным составом и сложноупорядоченной микротрещиноватостью пород. The automated system of numerical analysis and visualization of these ultrasonic measurings of anisotropy parameters of velocities of elastic quasi-longitudinal, "fast" and "slow" quasi-transversal waves in rocks is offered. The effects of anisotropy parameters of rock-collectors are explored from the ultrasound results measurements for the complicated tense-deformed conditions. Orthorhombic type of acoustic anisotropy is discovered for rock specimens this is determined with texture, composition and rocks compound-ordered microfracturing.

Description

Keywords

автоматизована система, акустична анізотропія, швидкості пружних хвиль, мікротріщини, автоматизированная система, акустическая анизотропия, скорости упругих волн, микротрещины, automatedsystem, acoustic anisotropy, elastic waves velocities, microcracks

Citation

Продайвода Г. Т. Автоматизована система математичних розрахунків акустичних та пружних властивостей гірських порід за даними ультразвукових вимірювань / Г. Т. Продайвода, С. А. Вижва, Ю. А. Онанко, А. П. Онанко // Геодинаміка.– 2011. – № 2 (11). – С. 248–250. – Бібліографія: с. 250.