Spice моделювання мікропотужних джерел напруги для пристроїв фотовольтаїки

Abstract
Розглянуто проблему SPICE модельних досліджень мікропотужних джерел опорної напруги для пристроїв фотовольтаїки, які використовують для побудови автономних сенсор- них пристроїв та систем автономного живлення. Встановлено необхідність дослідження мікропотужних режимів, які особливо актуальні для побудови мікроелектронних сенсорів з альтернативними джерелами живлення, зокрема сонячної енергії. Розроблено SPICE моделі мікропотужних джерел опорної напруги та запропоновано методику проведення структурно- параметричного аналізу. На відміну від наявних, розроблені моделі дають можливість прово- дити дослідження параметрів функції перетворення в мікропотужному режимі. Встановлено залежності вихідного сигналу стабілізатора від ширини смуги пропускання трансімпеданс- ного операційного підсилювача, досліджено вплив параметрів елементів у колах зворотного зв’язку та визначено допустимий діапазон для малих вхідних напруг, встановлено тривалість перехідних процесів елементів мікропотужного джерела опорної напруги. Результати моделювання використано для побудови мікроелектронного сигнального перетворювача на основі мікропотужних прецизійних операційних підсилювачів AD8504.
Typically, the photovoltaic devices used to build autonomous touch devices and power systems. The problem of SPICE-simulation of micropower reference voltage sources for this photovoltaic devices was showed. The necessity of research of micro-voltage regimes, which are especially relevant for construction of microelectronic sensors with alternative power sources was established. The SPICE models of micropower reference voltage sources have been developed and the method of structurally-parametric analysis was proposed. It is possible to carry out research on the parameters of the transformation function in a micropower mode unlike the existing developed models. The dependence of the output signal of the stabilizer on the width of the bandwidth of the transimpedance operating amplifier was established. The influence of the parameters of the elements in the feedback circuits was investigated. And additionally, the allowable range for small input voltages was determined, duration of transient processes of the elements of the micropower reference voltage source was determined. The simulation results were used іn the process of constructing a microelectronic signal converter based on the micropowered AD8504 operating amplifiers.
Description
Keywords
сигнальний перетворювач, SPICE модель, мікропотужний сенсор, стабілізатор напруги, фотовольтаїка, parametric analysis, signal converter, pulse-width modulation (PWM), SPICE model
Citation
Spice моделювання мікропотужних джерел напруги для пристроїв фотовольтаїки / Г. І. Барило, В. В. Вірт, Р. Л. Голяка, З. Ю. Готра, Х. Б. Іванюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 909. — С. 35–41.