Метод Ван-дер-Поля у дослідженні періодичних збурень рухомих одновимірних систем

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто задачу про побудову асимптотичних наближень для хвильових процесів у одновимірних рухомих нелінійно пружних середовищах обмеженої довжини. Математичною моделлю розглядуваних процесів може слугувати, за певних крайових умов, узагальнене нелінійне неавтономне хвильове рівняння. В основу досліджень покладено модифіковане за Д'Аламбером подання розв’язку на відповідну незбурену крайову задачу з подальшим застосуванням методу Ван-дер-Поля для збуреної задачі. Отримано математичні залежності, які визначають вплив пружних і кінематичних характеристик середовища на основні її параметри руху. Розглядаються резонансний і нерезонансний випадки. A task is examinedabout the construction of the asimptotic approaching for the processes of waves in the mobilenonlinear resilient environments of the limited length. Can serve as a mathematical model of the examined processes, at certain regional terms, nonlinear non-autonomous wave equalization is generalized. It is fixed in basis of researches, modified after d’Alembert , presentation of decision on the proper unrevolted regional task with subsequent application of the Van-der- Pol for the revolted task. Mathematical dependences whichdetermine influence of resilient and kinematics descriptions of environment on its basic parameters of motion are got. Resonance and unresonance cases are examined.

Description

Keywords

Citation

Назар І. Б. Метод Ван-дер-Поля у дослідженні періодичних збурень рухомих одновимірних систем / І. Б. Назар, Б. І. Сокіл // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 560 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 71–75. – Бібліографія: 4 назви.