Автоматизація вибору оптимальних проєктних варіантів систем зв'язку на основі методів багатокритеріальної оптимізаціЇ

No Thumbnail Available

Date

2021-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Розглянуто проблему вибору оптимального проєктного варіанта систем зв’язку з урахуванням на формалізованому рівні сукупності суперечливих вимог та сукупності показників якості. Запропоновано використовувати методи багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимальних варіантів систем зв’язку: метод дискретного вибору за безумовним критерієм переваги та метод, оснований на теорії корисності. Подано методику вибору оптимального варіанта, розглянуто приклад розв’язання задачі вибору оптимального варіанта системи мобільного зв’язку на номінальному етапі планування мережі. Для розв’язання задач вибору оптимальних проєктних варіантів методами багатокритеріальної оптимізації розроблено спеціальну програму, яка автоматизує процес розв’язання задачі вибору оптимальних рішень на основі використання методів багатокритеріальної оптимізації.
This paper is devoted to the problem of choosing the optimal design variant of communication systems, taking into account at a formalized level a set of conflicting requirements and a set of quality indicators. The article proposes to use the methods of multicriteria optimization to select the best options for communication systems: the method of discrete selection by the unconditional criterion of preference and the method based on the theory of utility. The method of choosing the optimal variant is presented, the example of solving the problem of choosing the optimal variant of the mobile communication system at the nominal stage of network planning is considered. To solve the problem of choosing the best design options by multicriteria optimization methods, a special program has been developed that automates the process of solving the problem of choosing the optimal solutions based on the use of multicriteria optimization methods.

Description

Keywords

система зв’язку, багатокритеріальна оптимізація, показник якості, communication system, multicriteria optimization, quality index

Citation

Чеботарьова Д. Автоматизація вибору оптимальних проєктних варіантів систем зв'язку на основі методів багатокритеріальної оптимізаціЇ / Д. Чеботарьова, В. Безрук // Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Vol 1. — № 2. — С. 54–61.