Призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального кодексу України

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Стаття присвячена аналізу питань призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального кодексу України. На підставі аналізу норм КК України та позицій учених можна зробити висновок, що суд під час призначення покарання повинен враховувати такі положення Загальної частини КК України: положення, що передбачає завдання КК України (ст. 1 КК України). Важливість врахування цієї норми у призначенні покарання полягає в тому, що суд завжди повинен перш за все виходити із завдань, поставлених перед кримінальним законом; норми, які передбачають, що протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки КК України, а також встановлюється заборона застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією (ч. 3 та 4 ст. 3 КК України). Згадані положення відображають окремі аспекти принципу законності за призначення покарання; норми, що визначають питання чинності кримінального закону в часі (ст. 4, 5 КК України); правові наслідки засудження особи за межами України (ст. 9 КК України); врахування визнання особи обмежено осудною за призначення покарання (ч. 2 ст. 20 КК України); особливості призначення покарання особі, яка при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації вчинила певні види кримінальних правопорушень (ч. 3 ст. 43 КК України); привила призначення покарання особі, яка вчинила особливо тяжке кримінальне правопорушення, за яке згідно із законом може бути призначене довічне позбавлення волі, у випадку, коли особа підлягає звільненню у зв’язку із закінченням строків давності, але суд прийняв рішення про неможливість застосування згаданих строків давності (ч. 4 ст. 49 КК України); усі статті розділу Х «Покарання та його види». Цим розділом визначаються поняття та мета покарання, види покарань, а також характеристика кожного із них; усі статті розділу ХІ «Призначення покарання». Цим розділом визначаються загальні та спеціальні засади призначення покарання; норма, що передбачає, які види додаткових покарань можуть призначатись при звільненні від відбування основного покарання з випробуванням (ст. 77 КК України); правила призначення покарання особам, звільненим від покарання з випробуванням на підставі ст. 78 КК України, у разі вчинення ними протягом іспитового строку нового кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 78 КК України); правила призначення покарання жінкам, звільненим від відбування покарання на підставі ст. 79 КК (ч. 6 ст. 79 КК України); правила призначення покарання у разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання нового кримінального правопорушення (ч. 4 ст. 81 КК України); правила призначення покарання, якщо особа, відбуваючи більш м’яке покарання, вчинить нове кримінальне правопорушення (ч. 6 ст. 82 КК України); правила призначення покарання у випадку, коли в період звільнення від відбування покарання на підставі ст. 83 КК України засуджена особа вчинила нове кримінальне правопорушення (ч. 6 ст. 83 КК України); положення статей 97–104 КК України, що визначають особливості призначення покарання неповнолітнім. При цьому суд у вироку повинен посилатись на згадані норми, якщо їх застосування є необхідним у відповідному провадженні.
. The article is devoted to the analysis of sentencing in accordance with the provisions of the General Part of the Criminal Code of Ukraine. Based on the analysis of the Criminal Code of Ukraine and the positions of scientists, it can be concluded that the court in sentencing should take into account the following provisions of the General Part of the Criminal Code of Ukraine: the provisions of the Criminal Code of Ukraine (Article 1 of the Criminal Code). The importance of taking this norm into account when sentencing lies in the fact that the court must always first of all proceed from the tasks set before the criminal law; norms that stipulate that the illegality of the act, as well as its punishment and other criminal consequences are determined only by the Criminal Code of Ukraine, and also prohibits the application of the law on criminal liability by analogy (parts 3 and 4 of Article 3 of the Criminal Code). These provisions reflect certain aspects of the principle of legality in sentencing; norms that determine the validity of the criminal law in time (Articles 4, 5 of the Criminal Code of Ukraine); legal consequences of convicting a person outside Ukraine (Article 9 of the Criminal Code of Ukraine); taking into account the recognition of a person as limited by the conviction when sentencing (Part 2 of Article 20 of the Criminal Code of Ukraine); features of sentencing a person who has committed certain types of criminal offenses (Part 3 of Article 43 of the Criminal Code of Ukraine) in the performance of a special task to prevent or detect criminal activity of an organized group or criminal organization; introduced the imposition of a sentence on a person who has committed a particularly serious criminal offense, for which according to the law may be sentenced to life imprisonment, if the person is subject to release due to the expiration of the statute of limitations, but the court ruled not to apply the statute of limitations (Part 4 of Article 49 of the Criminal Code of Ukraine); all articles of section X «Punishment and its types». This section defines the concepts and purpose of punishment, types of punishment, as well as the characteristics of each of them; all articles of Section XI «Sentencing». This section defines the general and special principles of sentencing; a rule stipulating what types of additional punishments may be imposed upon release from serving the main sentence with probation (Article 77 of the Criminal Code of Ukraine); rules for sentencing persons released from probation on the basis of Art. 78 of the Criminal Code of Ukraine, in case they commit a new criminal offense during the probationary period (Part 3 of Article 78 of the Criminal Code of Ukraine); rules for sentencing women released from serving a sentence under Art. 79 of the Criminal Code (Part 6 of Article 79 of the Criminal Code of Ukraine); rules of sentencing in case of commission of a new criminal offense by a person to whom parole was applied during the unserved part of the sentence (Part 4 of Article 81 of the Criminal Code of Ukraine); rules for sentencing, if a person, serving a milder punishment, commits a new criminal offense (Part 6 of Article 82 of the Criminal Code of Ukraine); rules of sentencing in the case when in the period of release from serving a sentence on the basis of Art. 83 of the Criminal Code of Ukraine, the convicted person committed a new criminal offense (Part 6 of Article 83 of the Criminal Code of Ukraine); provisions of Articles 97–104 of the Criminal Code of Ukraine, which determine the features of sentencing minors. In this case, the court in the sentence must refer to the above rules, if their application is necessary in the relevant proceedings.

Description

Keywords

кримінальне правопорушення, норма права, покарання, законність, вирок, criminal offense, rule of law, punishment, legality, sentence

Citation

Марисюк К. Призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального кодексу України / Костянтин Марисюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 4 (28). — С. 251–256.