Мотивація капіталізації людського потенціалу сільських поселень

Abstract

Розкрито результати дослідження сутності мотивації у новітніх наукових публікаціях. Виокремлено три ключові підходи до трактування мотивації: з позиції спонукання до діяльності, з позиції складової свідомості особистості; з позиції динамічного процесу. Подано авторське бачення мотивації, яке розглядається у контексті чинників, які вмотивовують людський потенціал до його капіталізації. Носії капіталізованого людського потенціалу розглядаються як зайняте на ринку праці населення. Доведено, що сільські поселення України є важливою складовою її стратегічних переваг. Досліджено специфіку мотивації капіталізації людського потенціалу сільських поселень. Виділено типові причини дисбалансу мотивації зайнятості на користь міських поселень. Вони пов’язані із бідністю, специфікою локальних ринків праці, станом соціальної інфраструктури села, рівнем трудової міграції, наявністю низькопродуктивної та відсутністю інноваційної зайнятості сільського населення. Окреслено проблеми низького інноваційного потенціалу сільських територій. Обґрунтовано дестимулятори мотивації ефективної зайнятості на сільськогосподарських підприємствах, серед яких істотне значення мають такі: непрозорі механізми формування цін на сільськогосподарську продукцію, чинна структура заробітної плати, ступінь залучення банківських кредитів тощо. Оцінено вплив стажу працівників, їх вік, умови праці, статусне становище у трудовому колективі, наявність соціально відповідальної діяльності на формування основи високої мотивації трудової діяльності.
The article reveals the research results of the motivation essence in the modern scientific publications. Three major approaches to the interpretation of motivation were outlined: from the point of view of stimulus to activity; from the point of view of personality’s consciousnesses component; form the point of view of dynamic process. There was presented the author’s vision of motivation, which is considered in the context of factors that motivate the human potential for its capitalization. It is proved that rural settlements of Ukraine are an important part of its strategic advantages. The specifics of motivation for human potential of rural settlements capitalization was investigated. The typical reasons for imbalance of employment motivation in favour of urban settlements were outlined. They are caused by poverty, the specifics of the local labour markets, the condition of the village social infrastructure, the level of labour migration, the presence of low-productive and the absence of innovative employment of rural population. The issues of low innovative potential of rural territories were outlined. There were substantiated disintegrators of effective employment motivations at agricultural enterprises, among which the following are essential: non-transparent mechanisms for creating the prices for agricultural products, the current structure of the salary, the level of bank credits engagement etc. The influence of employees’ experience, their age, work conditions, the status in the work team, the presence of social-responsible activity upon the creation of the basis of labour activity high motivation was assessed.

Description

Keywords

мотивація, людський потенціал, людський капітал, зайнятість, сільські поселення, суспільні дисбаланси, матеріальні мотиви, motivation, human potential, human capital, employment, rural settlements, social imbalances, material grounds

Citation

Гальків Л. І. Мотивація капіталізації людського потенціалу сільських поселень / Л. І. Гальків, Л. В. Галаз // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 897, випуск 2. — С. 49–56. — (Проблеми управління).