Відновлення форми джерела розсіювання, поле якого спотворене шумом

Abstract

Розглянуто задачу відновлення форми джерела розсіювання в однорідному середовищі. Вхідними даними цієї задачі є інформація про набір приймачів і виміряне ними розсіяне поле, спотворене шумом. Показано, що для її розв’язання необхідно відновити функцію двох змінних за її радоновим образом. За формою джерела розсіювання в роботі запропоновано новий підхід, за яким немає необхідності знати інформацію про далеке поле, а також про координати та кут, під яким джерело сигналу знаходиться відносно системи приймачів. Для запропонованого методу встановлено залежність точності відтворення перешкоди від кута повороту системи приймачів.
Scattering signals is one of the basic natural processes, which is a consequence of energy losses and manifests in the form of variety of radiation what propagating in space. The cause of the scattering signal is the interaction with the environment. The result of this interaction is not only scattering but also weakening the signal. On the one hand scattering is considered as a negative effect, but on the other – as a possible way for finding form of the scatterer of the signal. Measuring the scattered field has a great practical importance, because the power of scattered field is usually much less than the power of field of the original signal. Moreover in the real condition always is present noise including the noise of the measuring devices. In the paper we explored the problem of recovering form of the scattering source in the uniform environment. The input data of this problem is the information about a set of receivers and the measured scattering field distorted by the noise. We showed solving of this problem needs to recover the function of two variables for its radon image. The scientific novelty lies in the fact that unlike the known methods of restoring the form of the source of scattering, a new approach is proposed in the work, in which it is not necessary to know the information about the distant field, as well as the coordinate and the angle at which the source of the signal relative to the receiver system is located. For the proposed method established the dependence of the precision noise from the angle of rotation system receivers.

Description

Keywords

фільтрована зворотна проекція, фільтр, шум, перетворення Фур’є, перетворення Радона, джерело розсіювання, filtered back projection, filter, noise, Fourier transform, Radon transform, source scattering

Citation

Касперська Л. В. Відновлення форми джерела розсіювання, поле якого спотворене шумом / Л. В. Касперська, Б. П. Русин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації, 2017-03-28. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 874. — С. 17–24.