Cyclicity, lithofacial features and sedimentary environments of eifelian deposits of Dobrudja foredeep

Abstract

Мета. Встановлення літофаціальної будови та реконструкція умов осадонагромадження відкладів ейфельського віку Білоліського блока Переддобрудзького прогину в аспекті формування продуктивних горизонтів та локалізації перспективних об’єктів. Методика. Комплекс літологічних, палеоокеанографічних, літофізичних та геофізичних (ГДС) досліджень. Результати. У розрізі відкладів ейфельського віку Білоліського блока Переддобрудзького прогину виділено п’ять седиментаційних циклітів регресивної природи, які простежено в межах усієї досліджуваної території. Цикліти мають двочленну будову: нижня частина представлена карбонатними або теригенно-карбонатними породами, верхня – мергельно-сульфатними та сульфатними (ангідрити). Встановлено характерні зміни вмісту основних літологічних відмін циклів у просторі й часі та ритмічну природу умов їх осадонагромадження. Реконструйовано седиментаційні особливості розвитку біостромових тіл протягом ейфельського часу та локалізовано ділянки їх максимального розвитку, що тяжіють до схилів Східносаратського та Жовтоярського піднять. З’ясовано особливості літофізичної структури Східносаратського родовища. Встановлено, що основні резервуари (антиклінального та літологічного типів) усіх п’яти виділених продуктивних горизонтів родовища тяжіють не до сучасного склепіння структури, а до її південно-західної перикліналі. Ґрунтуючись на літологічних та фаціальних особливостях ейфельських відкладів регіону, високо оцінюють перспективи в нафтогазопошуковому плані пасток літологічного типу в межах південного, східного та північного схилів Жовтоярської структури. Наукова новизна. Побудовано літологічні, палеоокеанографічні, літофізичні моделі, які дали змогу встановити особливості просторово-часової неоднорідності літологічної структури ейфельських відкладів Білоліського блока Переддобрудзького прогину та скорегувати нинішню оцінку їхньої нафтогазоперспективності. Практична значущість. Вивчення особливостей літологічної будови товщі, створення літологічних, літофізичних та палеоокеанографічних моделей сприятиме уточненню характеру просторово-вікового розвитку осадових тіл різного складу та генезису. Усе це слугуватиме літологічним підґрунтям для обґрунтованішого прогнозу поширення нафтогазоперспективних об’єктів.
Purpose. Demonstration of the lithofacial structure and reconstruction of the sedimentation conditions of the Eifelian deposits of the Biloliskyy block of the Dobrudja foredeep in the aspect of the formation of productive horizons and the localization of perspective objects. Methods. The complex of lithological, paleo-oceanographic, lithophysica, and well logging explorations. Results. Five sedimentary cyclites of regressive nature, which are traced throughout the study area, were identified in the section of the Eifelian deposits of the Biloliskyy block of the Dobrudja foredeep. Cyclites have a two-membered structure: the lower part is represented by carbonate or terrigenous-carbonate rocks, the upper part is represented by marl- sulphate and sulphate (anhydrites). Characteristic changes in the content of the main lithological differences of cycles in space and time and the rhythmic nature of their sedimentation conditions have been determined. The sedimentation features of the development of biostromic bodies during the Eifelian age were reconstructed. The study localized the areas of their maximum development which tend to the slopes of the Skhidnosaratske and Zhovtoyarske uplifts. The features of the lithophysical structure of the Skhidnosaratske deposit are clarified. The main reservoirs (anticlinal and lithological types) of all the five identified productive horizons of the deposit were discovered to tend not to the modern arch of the structure, but to its south-western pericline. Based on the lithological and facial features of the region's Eifelian sediments, prospects for lithological-type traps within the southern, eastern, and northern slopes of the Zhovtoyarska structure are highly estimated. Scientific novelty. The construction of lithological, paleo-oceanographic, lithophysical models made it possible to determine the peculiarities of the spatial-temporal heterogeneity of the Eifelian deposits lithological structure of the Biloliskyy block of the Dobrudja foredeep and to correct the current estimation of their oil and gas prospects. Practical significance. The study of the features of the lithological structure of the strata, the creation of lithological, lithophysical, and paleo-oceanographic models will help to clarify the nature of the spatial-temporal development of sedimentary solids of various composition and genesis. All this will serve as a lithological basis for a more reasonable forecast of the distribution of oil and gas prospective objects.

Description

Keywords

літологічна структура, циклічність, ейфельські відклади, Білоліський блок, Переддобруджа, нафтогазоносність, lithologic structure, cyclicity, Eifelian deposits, Biloliskyy block, Dobrudja foredeep, oil and gas bearing

Citation

Cyclicity, lithofacial features and sedimentary environments of eifelian deposits of Dobrudja foredeep / V. P. Hnidets, K. H. Hryhorchuk, L. B. Koshil, M. B. Yakovenko // Geodynamics. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — No 1 (28). — P. 38–51.