Правові погляди С. Дністрянського на основні економічні категорії в контексті австрійського законодавства

Abstract

У статті проаналізовано загальнотеоретичні аспекти поглядів Станіслава Дністрянського на основні економічні поняття в їхньому взаємозв’язку із правом. З’ясовано погляди науковця на капітал, кредит, продукт. Відображено їхнє трактування у австрійському законодавстві. Визначено вплив минулих та сучасних С. Дністря- нському правових та економічних ідей на його бачення основних економічних явищ та процесів. Автори виокремлюють оригінальне бачення правознавця на відповідність австрійського законодавства тим економічним відносинам, які зароджувалися чи активно функціонували в умовах тогочасної економіки.
In the article the general theoretical aspects Stanislav Dnistrians’kyi views on basic economic concepts in their relationship with the law. The opinions scholar capital, credit, the product.Displaying their interpretation of Austrian law.The influence of past and current S. Dnistrians’ky ilegal and economic ideas in his vision of the basic economic phenomena and processes. The authors singled out the original vision lawyer for compliance with Austrian law by economic relations which originated or actively functioning in the conditions of contemporary economics.
В статье проанализированы общетеоретические аспекты взглядов Станислава Днистрянского на основные экономические понятия в их взаимосвязи с правом. Выяснено взгляды ученого на капитал, кредит, продукт. Отражено их трактовка в австрийском законодательстве. Определено влияние прошлых и современных С. Днис- трянскому правовых и экономических идей на его видение основных экономических явлений и процессов. Авторами выделены оригинальное видение правоведа на соответствие австрийского законодательства тем экономическим отношениям, которые зарождались или активно функционировали в условиях тогдашней экономики.

Description

Keywords

право володіння, право користування, правовідносини, плід, дохід, капітал, кредит, ownership, right of use, relationship, fruit, income, capital, credit, право владения, право пользования, правоотношения, плод, доход, капитал, кредит

Citation

Івашків Т. Правові погляди С. Дністрянського на основні економічні категорії в контексті австрійського законодавства / Тарас Івашків, Лідія Федик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 21–27.