Теоретико-методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності суб’єктів туристичної індустрії

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розкрито сутність поняття “конкурентоспроможність підприємства”. Наведено перелік суб’єктів туристичної індустрії, охарактеризовано функції підприємницької діяльності в туризмі, від повноти виконання яких залежить конкурентоспроможність суб’єктів туристичної індустрії. Проаналізовано методику оцінки конкурентоспроможності в туризмі на макрорівні. Розглянуто різні підходи науковців до оцінки конкурентоспроможності суб’єктів туристичної індустрії. Охарактеризовано суть та види конкурентних переваг, окреслено фактори, що визначають конкурентоспроможність турпродукту. Узагальнено підходи до оцінювання конкурентоспроможності в туризмі на мікрорівні. Наведено напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії на перспективу. The article describes the essence of the concept of “competitiveness of enterprises”. Here is presented the list of subjects of the tourist industry, is characterized by a function of entrepreneurial activity in tourism from the plenitude of implementation of which depends upon competitiveness of the subjects of the tourist industry. Estimation is analyzed competitiveness in tourism at the macro level. We discussed the different approaches of the scientists to assess competitiveness of subjects of the tourist industry. The nature and types of competitive advantages are characterized the factors determining the competitiveness of tourism products are outlined. The approaches to an estimation of competitiveness in tourism at the micro level are summarized. The directions of increasing competitiveness of the enterprises of the tourism industry for the future are presented.

Description

Keywords

конкурентоспроможність, суб’єкти туристичної індустрії, туристична послуга, конкурентні переваги, рейтинг, індекс глобальної конкурентоспроможності, фактори конкурентних переваг, competitiveness, the subjects of the tourist industry, tourist service, competitive advantages, the rating of global competitiveness index, the factors of competitive advantage

Citation

Савіцька О. П. Теоретико-методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності суб’єктів туристичної індустрії / О. П. Савіцька, Н. В. Савіцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 154–163. – Бібліографія: 26 назв.