Providing quality of clinical-diagnostic laboratory activity

Abstract

Розглянуто актуальні питання управління якістю медичних послуг і втілення їх в практичну діяльність. Серйозні проблеми, пов’язані із якістю результатів досліджень, створює багато об’єктивних і суб’єктивних чинників. Для усунення проблемних чинників розпочато розроблення національних стандартів у галузі лабораторної медицини з використанням міжнародного досвіду розроблення стандартів, що регламентують вимоги до організації діяльності клініко-дігностичних лабораторій та засобів лабораторного аналізу. Гострою проблемою лабораторних досліджень є забезпечення точності результатів. У Європейському співтоваристві давно існують вимоги щодо забезпечення метрологічної простежуваності калібраторів і контрольних матеріалів та метрологічного забезпечення лабораторного устаткування, а також методик досліджень. Забезпечення якості лабораторних досліджень є однією з центральних проблем сучасної лабораторної медицини. Основною вимогою для таких досліджень є надання клієнтам надійної інформації. Це, передусім, визначає вимогу щодо якості клінічних лабораторних досліджень клінічних і діагностичних лабораторій, що забезпечує правильне та своєчасне призначення аналізу пацієнту, виконане на належному аналітичному рівні з необхідною інформацією для його інтерпретації. Тільки за умови чіткої організації та якісного проведення лабораторних досліджень можна очікувати, що кожен результат, відображений у авторизованому звіті, лікар зможе використати для прийняття діагностичних рішень або рішень, які змінюють схему лікування. Одним зі способів визначення компетентності клініко-діагностичних лабораторій та якості їх досліджень є проведення незалежної оцінки якості. Лабораторна медицина надає 70–80 % інформації, необхідної для прийняття рішень щодо діагностики, лікування та профілактики захворювань. Надання достовірної інформації клініцистам – важлива вимога до якості клінічних лабораторних досліджень клініко-діагностичних лабораторій, яка забезпечує правильне і своєчасне призначення аналізу пацієнтові. Тільки за умови якісного виконання лабораторного дослідження можна розраховувати на правильне прийняття діагностичних рішень і належне лікування.
Article deals with topical issues of quality management of medical services and their implementation in practical activity. For quality of research results, serious problems are created by a lot of objective and subjective factors. To eliminate the problem factors, the course was aimed at developing national standards in the field of laboratory medicine, using international experience that regulate the requirements for the organization of clinical diagnostic laboratories and laboratory analysis facilities. The acute problem of laboratory research is to ensure the accuracy of the results. EC has long been required to provide metrological traceability of calibrators, control materials and metrological provision of laboratory equipment, as well as research methods. Basic requirement for such research is to provide reliable information to the customers. First of all, it defines the requirement for the quality of clinical and diagnostic laboratories studies, which ensures the correct and timely assignment of a patient's analysis, performed at the appropriate analytical level with the necessary information for interpretation. One way to determine the competence of clinic and diagnostic laboratories and the quality of their research is to conduct an independent quality assessment..

Description

Keywords

якість життя, клініко-діагностична лабораторія, точність результатів, якісне оцінювання, лабораторні дослідження, контроль якості, порівняння лабораторій, quality of life, clinical diagnostic laboratory, accuracy of results, quality assurance, laboratory research, quality control, between laboratory comparisons

Citation

Sydorko I. Providing quality of clinical-diagnostic laboratory activity / Igor Sydorko, Roman Bajtsar // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 79. — № 2. — С. 52–59.