Лексична креативність як вияв майстерності журналіста

No Thumbnail Available

Date

2019-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто креативні підходи сучасних журналістів до розв’язання питання про грамотне впровадження до мови засобів масової інформації власне української лексики. Зазначено, що під впливом російської мови усталилися певні лексичні одиниці, структура яких не відповідає українським нормам творення слів. На конкретних прикладах продемонстровано, як сучасні журналісти застосовують такі норми творення лексичних одиниць, які властиві українській мові. У статті проаналізовано журналістський текст з погляду лексичної креативності журналіста. Вказано, що ознаки лексичної креативності – влучні слова та економія мовних засобів. Акцентовано на тому, що основним способом компресії є професійне використання словотвірних ресурсів. Зазначено, що вміння правильно дібрати містке слово є важливою рисою журналістської майстерності. Проаналізовано мас-медійні тексти з погляду уживання не лише повнозначних, а й службових слів. Наведено приклади, які доводять, що сьогодні журналісти активізують прийменники, сполучники, частки, які донедавна рідко використовувалися, бо були замінені скалькованими з російської мови структурами. Особливу увагу звернуто на нормативність уживання темпоральних, логічних та просторових прийменників і підкреслено, що прийменники мають певні відтінки значень і тому журналісти повинні ретельно добирати їх у кожній мовній ситуації. Це дослідження доводить, що новітня журналістика, намагаючись захопити увагу споживача, передбачає добір ефективних способів інформування. Чіткість, ефективність і привабливість є ознаками сучасного стилю мас-медіа. Дослідження також засвідчує, що журналіст може активно сприяти лінгвістичній кодифікації української мови.
The author considers the creative approaches of contemporary journalists to solving the problem of literate introduction of the Ukrainian vocabulary into the language of mass media. It is noted that under the influence of the Russian language certain lexical units, the structure of which does not correspond to the Ukrainian norms of the creation of words, became established. On concrete examples, it is demonstrated how modern journalists apply such rules of creationoflexicalunitsthatarecharacteristicoftheUkrainianlanguage. The article analyzes the journalistic text in terms of lexical creativity of journalists. It is indicated that the signs of lexical creativity are the exact words and the economy of linguistic means. It is focused on the fact that the main method of compression is the professional use of word-building resources. It is indicated that the ability to align the ample word is a significant feature of journalistic proficiency. The article analyzes the mass media texts in terms of the use of prepositions. The peculiar attention is paid to the correctness of using the logical prepositions and the prepositions of the place. The article analyzes mass-media texts from the point of view of the use of not only meaningful, but auxiliary words as well. Examples are given that prove that today journalists activate prepositions, conjunctions, and particles that have been rarely used until recently because they were replaced by structures that were copied from the Russian language. Particular attention has been paid to the normativity of the use of temporal, logical and spatial prepositions. It is pointed that the prepositions have certain shades of meaning and that is why journalists must be very precise in choosing these prepositions in every language situation. This study proves that the latest journalism, tries to provide the selection of effective ways of informing. Clarity, efficiency and attractiveness are the peculiarities of the modern media style. The research also confirms that the journalist can actively contribute to the linguistic codification of the Ukrainian language.

Description

Keywords

мас-медійні тексти, економія мови, процес компресії, словотвірні засоби, префікси, суфікси, словоскладання, language economy, compression process, word building tools, prefixes, suffixes, word formation

Citation

Конюхова Л. Лексична креативність як вияв майстерності журналіста / Любов Конюхова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 3. — С. 149–154.